gemeente Houten
Gemeente:
Houten
Plannaam:
LEEDKRHOUT15
Status:
Vastgesteld

Artikel 3 Wonen ??? Vrijstaand (W-V)

 

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Wonen-vrijstaand" aangewezen gronden zijn bestemd:

 1. wonen al dan niet in combinatie met een beroep aan huis.

 

3.2 Bouwregels

 1. Ten behoeve van de in lid 3.1 genoemde bestemming mogen, met inachtneming van de in lid 3.2 genoemde bepalingen, de daarbij behorende gebouwen, andere bouwwerken en andere werken worden gerealiseerd.

 

 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

  1. een hoofdgebouw (een woning) en een bijgebouw mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;

  2. de goothoogte van een hoofdgebouw en een bijgebouw mag niet meer bedragen dan de op de plankaart aangegeven hoogte;

  3. de bouwhoogte van een hoofdgebouw en bijgebouw mag niet meer bedragen dan de op de plankaart aangegeven hoogte.

 2. Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt dat de hoogte hiervan maximaal 3 m mag bedragen.

 

3.3 Gebruiksregels

 1. Gebruik van ruimten binnen de woning en de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een beroep aan huis, wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  1. de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;

  2. degene die de activiteiten uitvoert, tevens de bewoner van de woning is;

  3. het geen activiteiten betreft die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimten;

  4. geen detailhandel plaatsvindt.

 

 1. Onder strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval verstaan:

  1. de opslag van vaten, kisten, al dan niet voor gebruik geschikte voer-, vaar- of vliegtuigen en machines of onderdelen daarvan, oude en nieuwe bouwmaterialen, afval, puin, zand, grind en brandstoffen, één en ander met uitzondering van opslag, die als normaal bestanddeel van gebruik ingevolge de bestemming van de betrokken gronden is aan te merken;

  2. de plaatsing van kampeermiddelen of andere onderkomens, niet zijnde een bouwwerk in de zin van de Woningwet, één en ander met uitzondering van plaatsing, die als normaal bestanddeel van gebruik ingevolge de bestemming van de betrokken gronden is aan te merken;

  3. de uitoefening van een seksinrichting.