direct naar inhoud van Artikel 7 Woongebied - Uit te werken
Plan: De Steenen Poort
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0360BPSTEENENPOORT-VOOR

Artikel 7 Woongebied - Uit te werken

7.1 Bestemmingsomschrijving
7.1.1 Algemeen

De voor “Woongebied - Uit te werken” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. zelfstandig wonen;
 • b. beroepen en bedrijven aan huis;
 • c. tuinen, erven en verhardingen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. groen- en speelvoorzieningen;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. verkeer en verblijf;
 • h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
7.2 Bouwregels
7.2.1

Het is uitsluitend toegestaan om te bouwen op de in lid 1.1 bedoelde gronden overeenkomstig de uitwerkingsregels zoals opgenomen in lid 3 voor zover burgemeester en wethouders hiertoe een uitwerkingsplan hebben vastgesteld.

7.3 Uitwerkingsregels
7.3.1

Burgemeester en wethouders werken de bestemming uit met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. het uitwerkingsplan moet in hoofdlijnen passend zijn binnen de uitgangspunten zoals genoemd in paragraaf 2.2.3 van de toelichting;
 • b. zelfstandig wonen, waaronder begrepen aan beroepen en bedrijven aan huis, is toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. er maximaal 60 woningen zijn toegestaan;
  • 2. er wordt gebouwd volgens het Keurmerk Veilig Wonen;
  • 3. de bouwwijze van de woningen mag vrijstaand, twee-aaneengebouwd, aaneengebouwd en gestapeld zijn;
  • 4. de goot- en bouwhoogte van een grondgebonden woning maximaal respectievelijk 7 meter en 12 meter mogen bedragen en de bouwhoogte van gestapelde woningen maximaal 12 meter mag bedragen;
  • 5. in afwijking op het gestelde onder sub 4 mogen de goot- en bouwhoogte voor ten hoogste 5% van het totale bebouwingsoppervlak van de gebouwen maximaal respectievelijk 15 en 20 meter bedragen;
  • 6. voor wat betreft de bijbehorende bouwwerken en overige bouwwerken geen gebouw zijnde, de regels van toepassing zijn, als genoemd in artikel 6.2.2;
 • c. wegen en parkeervoorzieningen zijn toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. de wegen bij voorkeur dienen te worden ingericht als woonerf dan wel als een 30 km/u-gebied als bedoeld in artikel 74 lid 2 van de Wet geluidhinder, zoals deze luidt op het tijdstip van het vaststellen van het plan;
  • 2. er voorzien dient te worden in voldoende parkeergelegenheid voor de woningen, waarbij een norm wordt aangehouden van;
   - 0,45 parkeerplaats per serviceflat/aanleunwoning;
   - 1,45 parkeerplaats per woning bij goedkope woningen;
   - 1,7 parkeerplaats per woning bij middeldure woningen;
   - 1,9 parkeerplaats per woning bij dure woningen;
   met dien verstande dat een deel van de parkeerplaatsen ook op de woonpercelen kan worden gerealiseerd.
 • d. er dient een aanvaardbaar woon- en leefmilieu te kunnen worden gegarandeerd;
 • e. de uitvoerbaarheid van het uitwerkingsplan moet zijn gewaarborgd, in verband waarmee in elk geval moet worden aangetoond:
  • 1. dat de bodemkwaliteit voldoende is voor het beoogde gebruik;
  • 2. dat er geen archeologische waarden worden verstoord;
  • 3. dat vanuit de Wet geluidhinder geen belemmeringen zijn tegen de realisatie van woningen;
  • 4. dat het uitwerkingsplan financieel uitvoerbaar is.
7.3.2

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om in de uitwerking afwijkingsbevoegdheden op te nemen met betrekking tot :

 • a. de toegestane goot- en bouwhoogte, met dien verstand de dat de toegestane hoogte met niet meer dan 2 meter wordt verhoogd.
7.3.3

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om in de uitwerking wijzigingsbevoegdheden op te nemen met betrekking tot:

 • a. het wijzigen van de bouwwijze van hoofdgebouwen;
 • b. het wijzigen van de situering van het bouwvlak;
 • c. het wijzigen van het plan teneinde maximaal 5 nieuwe woningen toe te staan.