direct naar inhoud van Artikel 5 Verkeer - Wegverkeer
Plan: De Steenen Poort
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0360BPSTEENENPOORT-VOOR

Artikel 5 Verkeer - Wegverkeer

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Verkeer - Wegverkeer” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verkeer en verblijf, waaronder parkeren;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. geluidwerende voorzieningen;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. nutsvoorzieningen;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in de vorm van nutsvoorzieningen, met dien verstande dat de maximale oppervlakte 15 m2 per gebouw en de maximale bouwhoogte 3 m bedraagt.

5.2.2 Bouwwerken

Uitsluitend de volgende bouwwerken zijn toegestaan:

 • a. erfafscheidingen tot een maximale bouwhoogte van 2 meter;
 • b. lichtmasten tot een maximale hoogte van 10 meter;
 • c. speelvoorzieningen tot een hoogte van 5 meter;
 • d. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een maximale bouwhoogte van 3 meter.
5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om nadere eisen te stellen met betrekking tot de situering en/of afmetingen van bebouwing, indien dit noodzakelijk is in verband met:

 • a. een goede stedenbouwkundige en/of landschappelijke inpassing;
 • b. een goede verkeerskundige inpassing;
 • c. een goede inpassing van de cultuurhistorische waarden;
 • d. een goede hydrologische inpassing;
 • e. een goede sociale veiligheid;
 • f. een goede brandveiligheid en rampenbestrijding.