Artikel 9 Wonen - Twee-aaneen

 

9.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Wonen - Twee-aaneen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wonen, uitsluitend in de vorm van halfvrijstaande en/of geschakelde hoofdgebouwen;

 2. beroepen en bedrijven aan huis;

 3. bijgebouwen, ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’;

 4. tuinen, erven en verhardingen;

 5. groenvoorzieningen;

 6. paden en wegen;

 7. parkeervoorzieningen;

 8. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

 

 

9.2 BOUWREGELS

 

9.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.

De voorgevelrooilijn mag uitsluitend worden overschreden met een erker, balkon of luifel, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  1. De overschrijding mag niet meer bedragen dan 1,2 m.

  2. De afstand tot de openbare weg mag niet minder bedragen dan 2 m.

  3. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het bijbehorende hoofdgebouw.

  4. De breedte van een erker mag niet meer bedragen dan 3/4 van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw.

De voorgevel moet worden gesitueerd in de voorgevelrooilijn dan wel op een afstand van niet meer dan 2 m daarachter.

Het aantal wooneenheden mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’.

De goothoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte'.

De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte'.

De afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrenzen bij halfvrijstaande en geschakelde hoofdgebouwen mag aan één zijde niet minder bedragen dan 3 m. 

9.2.2 Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:

Bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat bijgebouwen buiten het bouwvlak uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ mogen worden gebouwd.

De oppervlakte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bouwperceel buiten het bouwvlak, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van aan- en bijgebouwen niet meer mag bedragen dan 50 m2.

De goot- en bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3,2 m.

 

9.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde vóór de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 1 m.

b De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde achter de voorgevelrooilijn mag niet meer bedragen dan 3 m, met uitzondering van erfafscheidingen waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 m. 

 

9.3 SPECIFIEKE GEBRUIKSREGELS 

Binnen de bestemming ‘Wonen – Twee-aaneen’ is de uitoefening van beroepen en bedrijven aan huis toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:

  1. De woonfunctie zal in overwegende mate behouden moeten blijven, met dien verstande dat uitsluitend minder dan 50% van de vloeroppervlakte van het bouwvlak, met inbegrip van de maximaal te realiseren aanbouwen en aangebouwde bijgebouwen, gebruikt mag worden voor een ander beroep aan huis dan een vrij beroep.

  2. Het gebruik mag uitsluitend op één verdieping van een woning en aangebouwde bijgebouwen plaatsvinden met een maximum van 75 m2. Bij woningen met een vloeroppervlak van meer dan 250 m2 mag het gebruik maximaal 100 m2 bedragen.

  3. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken.

  4. De activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving.

  5. Detailhandel is niet toegestaan.

  6. De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.