Artikel 8 Wonen - Gestapeld

 

8.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Wonen - Gestapeld’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. wonen, uitsluitend in de vorm van gestapelde hoofdgebouwen;

 2. beroepen en bedrijven aan huis;

 3. tuinen, erven en verhardingen;

 4. groenvoorzieningen;

 5. paden en wegen;

 6. (ondergrondse) parkeervoorzieningen;

 7. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

 

 

8.2 BOUWREGELS

 

8.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.

De voorgevel moet worden gesitueerd in de voorgevelrooilijn dan wel op een afstand van niet meer dan 2 m daarachter.

De goothoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte'.

De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte'.  

8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 m.

b De bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.

 

 

8.3 SPECIFIEKE GEBRUIKSREGELS 

a Binnen de bestemming ‘Wonen - Gestapeld’ is de uitoefening van beroepen en bedrijven aan huis toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:

 1. De woonfunctie zal in overwegende mate behouden moeten blijven, met dien verstande dat uitsluitend minder dan 50% van de vloeroppervlakte van het bouwvlak, met inbegrip van de maximaal te realiseren aanbouwen en aangebouwde bijgebouwen, gebruikt mag worden voor een ander beroep aan huis dan een vrij beroep.

 2. Het gebruik mag uitsluitend op één verdieping van een woning en aangebouwde bijgebouwen plaatsvinden met een maximum van 75 m2. Bij woningen met een vloeroppervlak van meer dan 250 m2 mag het gebruik maximaal 100 m2 bedragen.

 3. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken.

 4. De activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving.

 5. Detailhandel is niet toegestaan.

 6. De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.