Artikel 6 Water

 

6.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a water en waterhuishoudkundige voorzieningen zoals duikers;

b voorzieningen voor verkeer en verblijf zoals verhardingen, bruggen, wegen en paden.

 

 

6.2 Bouwregels

 

6.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 

6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

a De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 m.