Artikel 4 Maatschappelijk 

4.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. maatschappelijke voorzieningen, zoals een dorpshuis, bibliotheek en een peuterspeelzaal;

 2. aan de maatschappelijke voorzieningen ondergeschikte kantoor;

 3. aan de maatschappelijke voorzieningen ondergeschikte horeca in de vorm van een café;

 

met daaraan ondergeschikt:

 1. groenvoorzieningen;

 2. verkeer en verblijf;

 3. parkeervoorzieningen;

 4. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

 

4.2 Bouwregels

 

4.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 1. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangeduide bouwvlak worden gebouwd.

 2. De voorgevel moet worden gesitueerd in de voorgevelrooilijn dan wel op een afstand van niet meer dan 3 m daarachter.

 3. De goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’ is aangegeven.

 4. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’ is aangegeven.

 

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

 1. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.

 2. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.

 3. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.

 

 

4.3 Specifieke gebruiksregels 

a Binnen de bestemming ‘Maatschappelijk’ zijn voor het gebruik van het dorpshuis de volgende bepalingen van toepassing:

 1. De omvang van het café mag niet meer bedragen dan 80 m2.

 2. De omvang van het kantoor mag niet meer bedragen dan 15 m2.