direct naar inhoud van 4.5 Waterhuishouding
Plan: PB00020MEERPAALZD-VAST
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.PB00020MEERPAALZD-VAST

4.5 Waterhuishouding

Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Op grond van het waterschapsreglement is het waterschap belast met de taak van integraal waterbeheer binnen het beheersgebied, inclusief het stedelijk gebied. Deze taak omvat zowel de zorg voor het oppervlaktewater in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. De taken worden uitgevoerd overeenkomstig de in het waterhuishoudingsplan en integrale waterbeheersplannen vastgestelde doelstellingen. De gemeente zorgt in stedelijk gebied in het algemeen voor de afwatering.

Het oppervlaktewater in het totale sport- en werklandschap Meerpaal staat via duikers onder de Meerpaalweg door in verbinding het met watersysteem van het aangrenzende bedrijventerrein De Meerpaal. Dit watersysteem kent een flexibel peil van NAP-0,25 m / NAP-0,40 m en wordt bemalen door een gemaal dat uitslaat op de Houtense Wetering. De watergang langs de Veerwagenweg heeft een hoger peil (NAP+0,20 m). Via deze watergang kan vanuit de Houtense Wetering water worden aangevoerd naar het huidige agrarische gebied tussen de Meerpaalweg en het Amsterdam-Rijnkanaal. In dit agrarische gebied liggen momenteel 2 peilgebiedjes, met een streefpeil van respectievelijk NAP+0,20 m en NAP+0,05 m.

Met de realisatie van het sport- en werklandschap Meerpaal wijzigt de functie van het gebied van agrarisch in bedrijventerrein, sportvoorzieningen en ecologische zone. Met deze functieverandering dient ook het watersysteem opnieuw te worden ingericht zodat de nieuwe functies tot hun recht kunnen komen. Een groot deel van het gebied zal worden verhard, waardoor regenwater versneld tot afstroming zal komen en er minder regenwater in de bodem zal infiltreren. Uitgangspunt voor de waterhuishouding is dat problemen, die door de nieuwe inrichting worden veroorzaakt, zoveel mogelijk binnen het gebied worden opgelost. Voorkomen moet worden dat de nieuwe inrichting leidt tot negatieve effecten voor de omgeving. Dit houdt onder andere in dat versneld tot afstroming komende neerslag moet worden opgevangen door in het plangebied voldoende open water aan te leggen.


Voor de inrichting van het gehele gebied zijn in overleg met HDSR de volgende uitgangspunten ten aanzien van de waterhuishouding bepaald:

  • Handhaven van de huidige peilstructuur van het oppervlaktewater;
  • Geen peilverlagingen, het oppervlaktewater houdt het huidige flexibele peil NAP-0,25 m / NAP-0,40 m;
  • Handhaving van de huidige watergang met hoger peil langs de Veerwagenweg;
  • Geen grondwaterstandsverlaging in de omgeving;
  • Voor het bedrijventerrein en de sportvoorzieningen is een drooglegging van tenminste 1,20 m nodig; te realiseren door ophoging van het terrein;
  • Aanleg van voldoende open water / watergangen om versnelde afvoer van regenwater te compenseren. Vuistregel hiervoor is dat het open water oppervlak tenminste 6% van het plangebied moet omvatten;
  • Voor de watergangen robuuste afmetingen aanhouden; rekening houden met de onderhoudsaspecten (ruimtebeslag);
  • Oevers van watergangen op een natuurvriendelijke manier inrichten;
  • In de ecologische zone dient de waterhuishoudkundige inrichting te zijn afgestemd op de na te streven ecologische waarden.

Bij de verdere uitwerking van het sport- en werklandschap Meerpaal wordt in samenwerking met het HDSR een integraal waterplan gemaakt. Omdat voorliggend plan enkel voorziet in de voorbelasting en het bouwrijp maken van een beperkt deel van het gebied (en dus geen permanente toename van verharding), worden specifiek voor dit deelproject geen afzonderlijke maatregelen getroffen op het gebied van de waterhuishouding en/of compensatie. Deze worden meegenomen bij het opstellen van de integrale gebiedsvisie voor sport- en werklandschap Meerpaal bij de daadwerkelijke aanleg en inrichting van het terrein.