direct naar inhoud van 4.3 Bodem
Plan: PB00020MEERPAALZD-VAST
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.PB00020MEERPAALZD-VAST

4.3 Bodem

Voor het totale sport- en werklandschap Meerpaal heeft een verkennend bodemonderzoek plaatsgevonden (Verkennend bodemonderzoek herontwikkelingsgebied De Rede / Meerpaal-Zuid te Houten, Grondslag, 27 oktober 2009). Dit onderzoek is als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. De conclusie is hieronder weergegeven. Tot slot wordt ingegaan op de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Houten.

Onverdachte terreindelen

In grond/grondwater zijn lichte verhogingen aan metalen aangetoond. Geconcludeerd wordt dat de milieuhygiënische situatie voldoende is vastgelegd en dat geen vervolg onderzoek nodig is.

Waterbodem

Uit de resultaten van het indicatieve onderzoek blijkt dat de waterbodem maximaal licht verontreinigd is. Geconcludeerd wordt dat de baggerspecie uit alle onderzochte sloten kan worden verspreid op een aangrenzend perceel, vrij toepasbaar in het oppervlaktewater en hergebruiksmogelijkheden heeft op de landbodem.

(Vermoedelijke) slootdempingen

In de meest verdachte bodemlagen van de (vermoedelijke) slootdempingen zijn maximaal lichte verhogingen aan metalen en PAK in de grond aangetoond. Geconcludeerd wordt dat de milieuhygiënische situatie ter plaatse voldoende is vastgelegd en dat geen vervolg onderzoek nodig is.

Dammen

In de meest verdachte bodemlagen van een viertal dammen zijn matige tot en met sterke verhogingen aan metalen en/of PAK aangetoond. In de overige dammen (meest verdachte bodemlagen onderzocht) zijn maximaal lichte verhogingen aan metalen, minerale olie, PAK en/of PCB’s aangetoond. De verhogingen in de dammen hangen zo goed als samen met bodem vreemde bijmengingen, ontstaan door verhardingen/versteviging. De sterk verontreinigde dammen worden bij de herinrichting worden verwijderd en conform de bodemregelgeving worden afgevoerd.

Asfaltverharding

Ter plaatse van asfaltwegen zijn PAK-houdende lagen aangetroffen die de norm voor (warm) hergebruik overschrijden. Eveneens zijn lagen aangetroffen die de detectiegrens van het PAK-markeronderzoek niet overschrijden.

Bodemkwaliteitskaart 2010

In 2010 is in het kader van het Besluit bodemkwaliteit een nieuwe bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Houten vastgesteld. De ontgravingskwaliteit van de bodem op het sport- en werklandschap Meerpaal is geclassificeerd als Landbouw/Natuur (schoon). Ook de toepassingskwaliteit van grond die op het sport- en werklandschap Meerpaal wordt toegepast moet hieraan voldoen. Onder bepaalde randvoorwaarden mag grond uit gemeente Houten zonder partijkeuringen worden toegepast op het sport- en werklandschap Meerpaal.

In het eerste kwartaal van 2011 wordt tevens verwacht dat een regionale nota bodembeheer wordt vastgesteld. In deze nota wordt bepaald dat grond onder bepaalde randvoorwaarden zonder partijkeuringen over de gemeentegrens mag worden verplaatst en toegepast. Mogelijk kan vanuit projecten van de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein of Lopik zonder partijkeuring(en) grond worden toegepast in Houten.