direct naar inhoud van 3.4 Gemeentelijk beleid
Plan: PB00020MEERPAALZD-VAST
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.PB00020MEERPAALZD-VAST

3.4 Gemeentelijk beleid

In de Voorzieningennota en de Sportnota worden de volgende ruimteclaims vanuit de sportverenigingen erkend: hockey, honk- en softbal, handbal en volleybal. De gemeente Houten is in 2008 gestart met de voorbereidingen voor een derde voorzieningengebied. De gemeenteraad heeft op 25 november 2008 ingestemd met de startnotitie van het derde voorzieningengebied. Op 26 januari 2010 is door de Raad het gebied tussen bedrijventerrein De Meerpaal en het Amsterdam-Rijnkanaal aangewezen als locatie voor het derde voorzieningengebied. De gemeente stelt een integrale gebiedsvisie voor het gehele gebied op, waar een verkavelingsplan, stedenbouwkundige en programmatische voorwaarden, een beeldkwaliteitsplan, een sluitende exploitatie, een fasering, een ruimtelijk-procedureel traject en een communicatieplan onderdeel van zijn.

Als onderdeel van de integrale visieontwikkeling is nagedacht over de verplaatsing van de hockeyvereniging. De hockeyclub wordt verplaatst naar het sport- en werklandschap Meerpaal. Vanwege het feit dat het nieuwe hockeyseizoen in september van start gaat, is de streefdatum van 1 september 2012 met betrekking tot de oplevering van de hockeyvelden naar voren gekomen. Om deze planning haalbaar te maken is een planologische loskoppeling ten aanzien van de bouwkundige en civieltechnische voorbereiding van het terrein noodzakelijk. Bij besluit van 16 november 2010 heeft de gemeenteraad besloten om de planologische voorbereiding van het voorbelasten en bouwrijp maken nu reeds te starten, teneinde de streefdatum te kunnen halen. De feitelijke werkzaamheden worden pas uitgevoerd nadat de gebiedsvisie is vastgesteld. Daarna zal een aparte procedure worden doorlopen om ook de aanleg van de velden, het multifunctionele sportgebouw en de overige voorzieningen mogelijk te maken.