direct naar inhoud van 3.2 Europees en Rijksbeleid
Plan: PB00020MEERPAALZD-VAST
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.PB00020MEERPAALZD-VAST

3.2 Europees en Rijksbeleid

De relevante Europese richtlijnen met betrekking tot archeologie, flora en fauna en luchtkwaliteit zijn in het Rijksbeleid en nationale wet- en regelgeving opgenomen.

In de Nota Ruimte (in werking sinds 27 januari 2006) staat het vigerende beleid van de nationale overheid voor de ruimtelijke ordening van Nederland beschreven.

Met de Nota Ruimte kiest het Rijk voor bundeling van economie, infrastructuur en verstedelijking. Daarbij dient de variatie tussen stad en land behouden te blijven en te worden versterkt. Dit moet totstandkomen door optimaal gebruik te maken van de ruimte die in het bestaande bebouwde gebied aanwezig is. Hierbij kunnen zowel hoogbouw als ondergronds bouwen een rol spelen. In het bestaand bebouwd gebied moeten revitalisering en herstructureringsopgaven krachtig ter hand worden genomen. Gemeenten dragen, in samenwerking met marktpartijen, verantwoordelijkheid over planvorming en de uitvoering hiervan.

Bundeling van verstedelijking en economische activiteiten in steden en dorpen maakt het mogelijk functies bij elkaar te brengen waardoor het draagvlak voor voorzieningen en arbeid, zorgtaken en ontspanning beter te combineren zijn. Bundeling van verstedelijking en economische activiteiten vereist een in onderlinge samenhang optimale benutting van het bestaande bebouwde gebied en tegelijk nieuwe bebouwing daar buiten.

Onderhavige ontwikkeling past binnen dit beleid. Het voorzieningencluster waar de geprojecteerde hockeyvereniging deel van uit maakt sluit aan bij de bestaande bebouwing en zorgt voor een samenhang met de bestaande functies.