direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: PB00020MEERPAALZD-VAST
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.PB00020MEERPAALZD-VAST

1.1 Aanleiding

De gemeente Houten kent twee grootschalige voorzieningengebieden: Weteringhoek en De Kruisboog. In deze gebieden zijn (sport)voorzieningen geconcentreerd. Met de groei van de gemeente Houten is er behoefte aan een derde voorzieningengebied. Door de gemeenteraad van Houten is op 25 november 2008 ingestemd met de startnotitie voor een derde voorzieningengebied. Hierna is gestart met de locatieselectie voor het derde voorzieningengebied. Op 26 januari 2010 is door de Raad de locatiekeuze bepaald. Het derde voorzieningengebied wordt ontwikkeld tussen het recent ontwikkelde bedrijventerrein 'De Meerpaal' en het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit gebied wordt aangeduid als 'sport- en werklandschap Meerpaal'. Het gekozen programma is multifunctioneel met sport, werk, natuur en recreatie. Voor het vervolg in dit traject is besloten om een integrale gebiedsvisie te ontwikkelen. Met deze visie is medio 2010 gestart en deze wordt volgens planning in april 2011 vastgesteld. Een (proef)verkavelingsplan, stedenbouwkundige randvoorwaarden, programmatische randvoorwaarden, een beeldkwaliteitsplan, een sluitende grond- en aanleg/bouwexploitatie en een communicatieplan maken onderdeel uit van de gebiedsvisie.

De Hockeyclub Houten bevindt zich momenteel niet op één van de twee bestaande voorzieningengebieden. De vereniging speelt op de locatie de Stenen Poort. Al geruime tijd wordt gesproken over verplaatsing, aangezien de huidige locatie geen ruimte biedt voor uitbreiding. De gemeente Houten heeft met de vereniging afgesproken om te streven naar verplaatsing vanaf het nieuwe sportseizoen in september 2012. Dit betekent dat voor 1 september 2012 de hockeyvelden in het sport- en werklandschap Meerpaal gerealiseerd en speelklaar dienen te zijn.

Vanwege de urgentie om de hockey te verplaatsen is ervoor gekozen om de uitvoering en planologische procedure gescheiden uit te voeren, maar dat de totale planvorming integraal blijft. Daarom is besloten om de voorbelasting en het bouwrijp maken van de gronden op voorhand planologisch mogelijk te maken middels een projectbesluit. Direct na vaststelling van de gebiedsvisie kan dan gestart worden met de uitvoering van de werkzaamheden, mits het projectbesluit dan al onherroepelijk is. Voor de daadwerkelijke realisatie van de sportfunctie (velden, bebouwing en overige voorzieningen) zal vervolgens een aparte procedure worden doorlopen. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid tot het nemen van het projectbesluit ten behoeve van het voorbelasten en bouwrijp maken van de hockeyontwikkeling in het sport- en werklandschap Meerpaal gedelegeerd aan het College. Voorliggende notitie vormt de ruimtelijke onderbouwing bij het projectbesluit. Tot dit projectbesluit behoort dus niet het aanleggen van velden, het bouwen van het multifunctionele sportgebouw of de realisatie van de overige bijbehorende voorzieningen.