direct naar inhoud van Artikel 1 Begrippen
Plan: PB00020MEERPAALZD-VAST
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.PB00020MEERPAALZD-VAST

Artikel 1 Begrippen

1.1 projectbesluit

de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels als vervat in het GML-bestand NL.IMRO 0321.0020PBMEERPAALZD.

1.2 plan:

het projectbesluit Voorbelasten en bouwrijp maken hockeyvelden en multifunctioneel sportgebouw sport- en werklandschap Meerpaal van de gemeente Houten.

1.3 bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.4 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.

1.5 bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.6 bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

1.7 bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.8 functie

doeleinden ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en/of gronden of aangewezen delen daarvan, is toegestaan.

1.9 nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie.

1.10 peil:

de gemiddelde hoogte van het omliggende afgewerkte maaiveld bij voltooiing van het bouwrijp maken.

1.11 perceelgrens

een grenslijn tussen bouwpercelen onderling.