direct naar inhoud van 7.2 Overleg ex artikel 3.1.1. Bro
Plan: Loerik III Noord
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0320LOERIK3NRD-ONTW

7.2 Overleg ex artikel 3.1.1. Bro

Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) aan een aantal overlegpartners van de gemeente Houten toegestuurd. Van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is een reacties ontvangen. Deze reacties worden hieronder behandeld. De volledige reacties zijn opgenomen in bijlage 5.

Overlegreactie Veiligheidregio Utrecht

  • a. In hoofdstuk 4 de externe veiligheid te beschouwen (tekstsuggestie bijgeleverd);
  • b. In externe veiligheidsparagraaf 'figuur 4 uit Eindrapport Werkgroep Basisnet Spoor' opnemen;
  • c. Bij ontwikkeling plangebied rekening houden met eisen artikel 6.37 (bereikbaarheid hulpverleningsdiensten) en artikel 6.30 (bluswatervoorziening) van het bouwbesluit 2012;
  • d. Bewoners in het effectgebied langs het spoor voorlichting geven en wat te doen bij een incident.

Reactie gemeente

Punten a, b en c worden meegenomen bij het ontwerpbestemmingsplan (paragraaf 4.8). Onderdeel d. (geven van voorlichting) kan niet worden meegenomen bij de vaststelling van het bestemmingsplan, maar wordt als aandachtspunt meegenomen voor de toekomst.

Overigens was in het voorontwerpbestemmingsplan een onderzoek naar externe veiligheid opgenomen (AVIV, 13 december 2011). Dit onderzoek was echter uitgevoerd voordat er zekerheid was over het Basisnet spoor. Inmiddels is deze zekerheid er wel. De conclusies van het onderzoek zijn overigens niet achterhaald. Om echter geen verwarring te veroorzaken, is dit onderzoek niet meer opgenomen in de bijlage.

Overlegreactie Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

  • a. Stelliger formuleren aansluiting hwa of infiltratieriool;
  • b. Alternatieve infiltratievoorzieningen opnemen;
  • c. In toelichting opnemen: 'maatregelen om hemelwater te infiltreren worden vooraf afgestemd met het waterschap';
  • d. Bijlage 'beleidskader voor water' toevoegen (bijgeleverd).

Reactie gemeente

De verschillende onderdelen uit de overlegreactie worden verwerkt in de waterparagraaf (paragraaf 4.10).