direct naar inhoud van 4.5 Bedrijven en milieuzonering
Plan: Loerik III Noord
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0320LOERIK3NRD-ONTW

4.5 Bedrijven en milieuzonering

Normstelling en beleid

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven in de omgeving van milieugevoelige functies zoals verblijfsrecreatie:

  • ter plaatse van de verblijfsrecreatie een goed verblijfs- en leefmilieu kan worden gegarandeerd;
  • rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven.

Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en verblijfsrecreatie in voldoende mate mee te nemen, wordt in dit plan gebruikgemaakt van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). De richtafstanden uit de VNG publicatie gelden ten opzichte van de gebiedstypen 'rustige woonwijk' en 'rustig buitengebied'. Ten opzichte van milieugevoelige functies die zijn gelegen in gebieden met een andere typering kunnen kortere richtafstanden worden aangehouden.

Richtafstanden worden aangehouden om het ontstaan van nieuwe milieuhinder te voorkomen. Indien niet aan de richtafstanden wordt voldaan, dient door middel van specifiek onderzoek te worden aangetoond dat er sprake is van een goede ruimtelijke situatie.

Onderzoek

Aan de oostzijde op circa 20 m van het plangebied zijn de kantoorgebouwen "Het Spoor" aanwezig. Voor kantoren geldt conform de VNG-brochure een richtafstand van 10 meter ten opzichte van een rustige woonwijk, aan deze richtafstand wordt ruimschoots voldaan.

Aan de noordzijde van het plangebied is een landbouwmechanisatiebedrijf met een bedrijfsoppervlak > 500 m2 gelegen. Conform de VNG-brochure "Bedrijven en milieuzonering" geldt een milieucategorie 3.1 voor dit bedrijf met een bijbehorende richtafstand van 50 meter, het aspect geluid is hier maatgevend. Ter plaatse van het huidige landbouwmechanisatiebedrijf is alleen dit type bedrijf toegestaan. De bedrijfsactiviteiten zijn gelegen op circa 60 m van de nieuwe woningen in onderhavig plangebied. Aan de richtafstand wordt voldaan.

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat aan de richtafstanden conform de VNG-brochure "Bedrijven Milieuzonering" voldaan wordt. Ter plaatse van de beoogde woningen is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Het bedrijf en het kantoor worden niet in hun bedrijfsvoering belemmerd. Het aspect bedrijven en milieuzonering staat de uitvoering van het plan niet in de weg.