direct naar inhoud van 4.2 Wegverkeerslawaai
Plan: Loerik III Noord
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0320LOERIK3NRD-ONTW

4.2 Wegverkeerslawaai

Binnen het plangebied worden geluidsgevoelige functies (woningen) mogelijk gemaakt. Langs alle wegen - met uitzondering van 30 km/h-wegen en woonerven - bevinden zich op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidszones waarbinnen de geluidhinder vanwege de weg aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen. De woningen in het plangebied liggen niet binnen een wettelijke geluidszone. Het Spoor is een 30 km/h-weg en behoeft daardoor geen formele toetsing. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidsbelasting als gevolg van deze weg echter wel beschouwd (zie bijlage 3).

Uit dit onderzoek blijkt dat op enkele woningen de geluidsbelasting hoger is dan de richtwaarde van 48 dB. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 52 dB. Gezien de stedelijke omgeving is er echter geen sprake van een uitzonderlijk hoge geluidsbelasting. Geconcludeerd wordt daarom dat er geen geluidsmaatregelen nodig zijn.