direct naar inhoud van Artikel 5 Wonen - Vrijstaand
Plan: Waijensedijk 1
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0231BPWAIJDK1-ONHR

Artikel 5 Wonen - Vrijstaand

5.1 Bestemmingsregels

De voor “Wonen - Vrijstaand” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. zelfstandig wonen;
 • b. beroepen en bedrijven aan huis;
 • c. tuinen, erven en verhardingen;
 • d. de aanleg watergangen en waterberging.
5.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

5.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. hoofdgebouwen moeten in vrijstaande vorm worden gebouwd;
 • c. de voorgevel van het hoofdgebouw moet worden gesitueerd op de gevellijn;
 • d. het aantal woningen bedraagt het aantal dat is aangegeven ter plaatse van de aanduiding ‘aantal woningen’.
 • e. de goothoogte bedraagt maximaal de hoogte die is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'goothoogte'.
 • f. de bouwhoogte bedraagt maximaal de hoogte die is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'bouwhoogte'.
 • g. de inhoud van een woning bedraagt maximaal 600 m3.

5.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels

 • a. bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de oppervlakte bedraagt maximaal 50% van de oppervlakte van het bouwperceel buiten het bouwvlak, met een maximum van 50 m²;
 • c. de goot- en de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bedragen maximaal 3,2, respectievelijk 6 m;
 • d. de bouwhoogte van overkappingen bedraagt maximaal 3,2 meter;

5.2.3 Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal 3 m, met uitzondering van erfafscheidingen van welke de bouwhoogte maximaal 2 m bedraagt.
5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om nadere eisen te stellen met betrekking tot de situering en/of afmetingen van bebouwing, indien dit noodzakelijk is in verband met:

 • a. een goede stedenbouwkundige en/of landschappelijke inpassing;
 • b. een goede verkeerskundige inpassing;
 • c. een goede inpassing van de cultuurhistorische waarden;
 • d. een goede hydrologische inpassing;
 • e. een goede sociale veiligheid;
 • f. een goede brandveiligheid en rampenbestrijding.

5.4 Specifieke gebruiksregels

Voor de uitoefening van beroepen en bedrijven aan huis zoals genoemd in lid 1, gelden de volgende regels:

 • a. de woonfunctie zal in overwegende mate behouden moeten blijven, met dien verstande dat uitsluitend minder dan 1/3 van het woonoppervlak, met een maximum van 100 m2, met inbegrip van de maximaal te realiseren aangebouwde bijbehorende bouwwerken, gebruikt mag worden;
 • b. het gebruik mag niet plaatsvinden in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk, met uitzondering van kleinschalige kinderopvang;
 • c. detailhandel is niet toegestaan met uitzondering van:
  • 1. webwinkels, waarbij de goederen niet ter plaatse worden opgehaald en met een maximale oppervlakte van 20 m2 aan opslag en distributie van de te verhandelen goederen;
  • 2. verkoop van behandelinggerelateerde producten gelijktijdig bij een behandeling van het betreffende beroep of de bedrijfsmatige activiteit;
 • d. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
 • e. ieder beroep of bedrijf aan huis dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving;
 • f. ieder beroep of bedrijf aan huis dient uitgeoefend te worden door één bewoner zelf en maximaal één personeelslid;
 • g. er zijn maximaal twee beroepen en/of bedrijven aan huis toegestaan per woning.