direct naar inhoud van Artikel 4 Tuin - Voortuin
Plan: Waijensedijk 1
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0231BPWAIJDK1-ONHR

Artikel 4 Tuin - Voortuin

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Tuin - Voortuin” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. voortuinen, erven en verhardingen;
 • b. erkers, balcon, voordeurluifels of kliko-ombouw behorende bij het hoofdgebouw in de aangrenzende bestemming;
 • c. de aanleg watergangen en waterberging.

4.2 Bouwregels

Uitsluitend de volgende bouwwerken zijn toegestaan:

 • a. erkers, met dien verstande dat:
  • 1. de diepte maximaal 1,2 m bedraagt;
  • 2. de bouwhoogte maximaal de hoogte van de eerste bouwlaag van het bijbehorende hoofdgebouw krijgt;
  • 3. de breedte maximaal 2/3 van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw in de aangrenzende bestemming bedraagt;
  • 4. de erker buiten de hoek van 45 graden van de gevel van de naastgelegen woning blijft (de vrije uitzichthoek wordt uitgezet vanuit het snijpunt van voorgevel en erfgrens);
 • b. voordeurluifels, met dien verstande dat:
  • 1. de bouwhoogte maximaal de hoogte van de eerste bouwlaag van het bijbehorende hoofdgebouw krijgt;
  • 2. de oppervlakte maximaal 2 m2 bedraagt;
 • c. Kliko-ombouwen, met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte en de bouwhoogte maximaal 2 m2 respectievelijk 1.40 meter bedraagt;
  • 2. per woning maximaal 1 kliko-ombouw gerealiseerd mag worden;
 • d. overige bijbehorende bouwwerken met een maximale bouwhoogte van 1 meter.

4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om nadere eisen te stellen met betrekking tot de situering en/of afmetingen van bebouwing, indien dit noodzakelijk is in verband met:

 • a. een goede stedenbouwkundige en/of landschappelijke inpassing;
 • b. een goede verkeerskundige inpassing;
 • c. een goede inpassing van de cultuurhistorische waarden;
 • d. een goede hydrologische inpassing;
 • e. een goede sociale veiligheid;
 • f. een goede brandveiligheid en rampenbestrijding.

4.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor (permanente) buitenopslag van goederen en materialen voor de gevellijn.