direct naar inhoud van Artikel 7 Wonen
Plan: Doornkade
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0060BPDoornkade-ontw

Artikel 7 Wonen

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een beroep aan huis in hoofd- en bijgebouwen, met dien verstande dat maximaal 40% van de vloeroppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw en bijgebouwen mag worden gebruikt ten behoeve van het beroep aan huis, met een maximum van 60 m²;
 • b. behoud en herstel van de cultuurhistorische waarden, waaronder tevens begrepen ensemblewaarden, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen- rijksmonument' op de verbeelding;

met de daarbijbehorende:

 • c. tuinen en erven;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. voorzieningen van algemeen nut;
 • f. parkeervoorzieningen.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het gehele bouwvlak mag worden gebouwd;
 • c. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens aan één zijde bedraagt minimaal 3 meter;
 • d. de hoofdgebouwen in de naar de weg gekeerde zijde van de bestemmingsgrens gebouwd moeten worden;
 • e. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 meter;
 • f. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 9 meter;

7.2.2 Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de maximale goothoogte bedraagt 4 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte bedraagt 6 meter;
 • d. de minimale afstand tot de voorgevellijn van de woning bedraagt 3 meter;
 • e. de maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 50 m².

7.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de maximale bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt 2 meter, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen vóór de voorgevellijn maximaal 1 meter mag bedragen;
 • b. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 meter, met dien verstande dat er slechts 1 overkapping per bouwperceel gerealiseerd mag worden tot maximaal 30 m²;
 • c. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 3 meter.

7.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. permanente of tijdelijke bewoning, voor zover het vrijstaande bijgebouwen betreft;
 • b. bewoning als afhankelijke woonruimte;
 • c. kamerbewoning;
 • d. seksinrichtingen;
 • e. prostitutie.

7.4 Ontheffing van de gebruiksregels
7.4.1 Bedrijf aan huis

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in 30.1 sub a voor de uitoefening van een bedrijf aan huis in het hoofd- of bijgebouw, met dien verstande dat:

 • a. de woonfunctie als hoofdfunctie behouden blijft;
 • b. bedoeld gebruik geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat mag opleveren en geen onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt; dit betekent onder meer dat:
 • I. geen ontheffing wordt verleend voor het uitoefenen van bedrijvigheid, dat onder de werking van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit Milieubeheer (Stb. 1993, 50) valt, tenzij het desbetreffende gebruik door middel van het stellen van voorwaarden verantwoord is;
 • II. het gebruik naar aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming moet zijn;
 • III. het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten in het hoofdgebouw of bijgebouw uitvoert, tevens de gebruiker van het hoofdgebouw is;
 • c. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimten;
 • d. parkeren dient zoveel mogelijk op eigen terrein plaats te vinden;
 • e. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop in het klein in verband met bedrijfsmatige activiteiten in of bij het hoofdgebouw;
 • f. maximaal 40% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en de daarbij behorende bijgebouwen ten behoeve van aan huis gebonden beroepsmatige en/of bedrijfsmatige activiteiten in gebruik mag zijn, zulks met een absoluut maximum van 60 m².

7.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming als bedoeld in 7.1 te verwijderen indien de activiteit ter plaatse gedurende een half jaar is beeindigd en er geen redenen zijn om aan te nemen dat de activiteit op korte termijn wordt voortgezet.