direct naar inhoud van Artikel 6 Verkeer - Wegverkeer
Plan: Bouwlocaties Tull en 't Waal
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0030BPBOUWTULL-ONTW

Artikel 6 Verkeer - Wegverkeer

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Verkeer - Wegverkeer" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verkeer en verblijf;

met daaraan ondergeschikt:

  • b. groenvoorziening;
  • c. water;
  • d. nutsvoorzieningen.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen

Ten behoeve van de in lid 6.1 genoemde doeleinden mogen, met inachtneming van de in lid 6.2.2 tot en met 6.2.3 genoemde regels, de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en andere werken worden gerealiseerd.

6.2.2 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

6.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt, dat:

  • a. de hoogte van lantaarnpalen niet meer dan 12 meter mag bedragen;
  • b. de hoogte van verkeersregelinstallaties niet meer dan 5 meter mag bedragen;
  • c. de hoogte van bewegwijzering niet meer dan 10 meter mag bedragen;
  • d. deze in overige gevallen uitsluitend zijn toegestaan voor zover (en in het geval dat) de in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) genoemde situaties dit toelaten.