direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch
Plan: Bouwlocaties Tull en 't Waal
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0030BPBOUWTULL-ONTW

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Agrarisch" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. grondgebonden agrarische bedrijfsactiviteiten;

met daaraan ondergeschikt:

  • b. verkeer en verblijf;
  • c. water.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

Ten behoeve van de in lid 3.1 genoemde doeleinden mogen, met inachtneming van de in lid 3.2.2 en 3.2.3 genoemde regels, de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en andere werken worden gerealiseerd.

3.2.2 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.3 Bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat:

  • a. de hoogte van teeltondersteunende voorzieningen niet meer dan 3 meter mag bedragen;
  • b. voor het overige uitsluitend terreinafscheidingen met een hoogte van 1 meter mogen worden gebouwd.

3.3 Specifieke gebruiksregel
3.3.1 Fruitteelt

Het gebruik van gronden ten behoeve van fruitteelt is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'fruitteelt'.

3.3.2 Chemische bestrijdingsmiddelen

Als verboden gebruik als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - spuitzone' ten behoeve van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen ten behoeve van boom- en fruitteelt.