direct naar inhoud van Artikel 13 Waterstaat - Waterkering
Plan: Bouwlocaties Tull en 't Waal
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0030BPBOUWTULL-ONTW

Artikel 13 Waterstaat - Waterkering

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Waterstaat – Waterkering" aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. instandhouding van waterkeringen en bijbehorende beschermingszone(s);
 • b. waterberging;
 • c. waterhuishoudkundige en/of waterstaatkundige functie;
 • d. waterlopen met een waterhuishoudkundige en/of waterstaatkundige functie.

13.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen ten behoeve van:

 • a. de in lid 13.1 genoemde bestemming uitsluitend andere bouwwerken worden gebouwd tot een maximale bouwhoogte van 3 meter.
 • b. andere voor deze gronden geldende bestemming(en), met inachtneming van de voor die betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels, uitsluitend worden gebouwd indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

13.3 Afwijking van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning, op grond van het bepaalde in artikel 3.6, lid 1, sub c van de Wet ruimtelijke ordening, afwijken van het bepaalde in lid 13.2, sub b voor het bouwen van bouwwerken ten dienste van de aangegeven onderliggende bestemmingen op voorwaarde dat:

 • a. het waterstaatkundige belang door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad;
 • b. de bij die betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels in acht worden genomen.

13.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
13.4.1 Vergunningplicht

Het is niet toegestaan op of in de gronden met de in lid 13.1 genoemde bestemming zonder omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. afgraven en bodemverlagen;
 • b. egaliseren, woelen en mengen van de bodem;
 • c. aanbrengen van beplanting en houtgewassen;
 • d. aanleggen of verharden van paden;
 • e. aanbrengen van oppervlakteverharding;
 • f. aanleggen, vergraven of verruimen van waterlopen;
 • g. rooien van beplanting en houtgewassen;
 • h. aanleggen damwand;
 • i. aanleggen van andere kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

13.4.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het verbod, zoals in sublid 13.4.1 bedoeld, is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:

 • a. normaal onderhoud, beheer of gebruik overeenkomstig de bestemming betreffen;
 • b. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
 • c. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij het bepaalde in lid 13.2, sub a en b in acht is genomen.

13.4.3 Toelaatbaarheid werkzaamheden

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 13.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien het belang van de waterkering door de werken of werkzaamheden niet onevenredig wordt geschaad.