direct naar inhoud van Artikel 3 Wonen - Vrijstaand
Plan: Binnenweg 15
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0024PBBINNENWEG15-VAST

Artikel 3 Wonen - Vrijstaand

3.1 Besluitvlakomschrijving

De voor 'Wonen - Vrijstaand' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, uitsluitend in de vorm van vrijstaande hoofdgebouwen;
 • b. beroepen en bedrijven aan huis.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

De voor 'Wonen - Vrijstaand' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden bebouwd ten dienste van de besluitvlakomschrijving in 3.1.

3.2.2 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. Het aantal woningen bedraagt per bouwvlak maximaal 1.
 • c. De goothoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte zoals aangegeven met de aanduiding 'maximale goothoogte'.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte zoals aangegeven met de aanduiding 'maximale bouwhoogte'.
3.2.3 Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen en aan- en uitbouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. Bijgebouwen en aan- en uitbouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. In aanvulling op onderdeel a. geldt voor bijgebouwen en aan - en uitbouwen dat zij tenminste 1 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw moeten worden gebouwd.
 • c. De oppervlakte van bijgebouwen en aan- en uitbouwen gezamenlijk mag niet meer bedragen dan 250 m2.
 • d. De goothoogte van bijgebouwen en aan- en uitbouwen mag niet meer bedragen dan 3,2 m.
 • e. De bouwhoogte van bijgebouwen en aan- en uitbouwen mag niet meer bedragen dan 6 m.
3.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 1 m;
 • b. In afwijking van onderdeel a. bedraagt de bouwhoogte van erfafscheidingen maximaal 2 m, mits de erfafscheiding achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw wordt gebouwd.
3.2.5 Beroeps- en/of bedrijfsuitoefening aan huis

Aan beroeps- en/of bedrijfsuitoefening aan huis worden de volgende planologische en stedenbouwkundige voorwaarden gesteld:

 • 1. de woonfunctie moet in overwegende mate gehandhaafd blijven; dit houdt in dat:
  • a. de woning moet voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving zoals het Bouwbesluit en de Bouwverordening;
  • b. het grootste gedeelte, minimaal 2/3 van het woning-vloeroppervlak, moet voor het vervullen van de woonfunctie zijn ingericht;
  • c. maximaal 1/3 en maximaal 100 m2 van het woning-vloeroppervlak mag gebruikt worden voor de beroeps-/bedrijfsuitoefening;
 • 2. het beroep of bedrijf mag geen overlast geven voor de woonomgeving c.q. geen afbreuk doen aan het woonkarakter van de straat of de buurt; dit betekent dat:
  • a. geen medewerking wordt verleend aan activiteiten die vergunningplichtig en/of meldingplichtig zijn krachtens de milieuwetgeving;
  • b. detailhandel, horeca, seksinrichtingen en escortbedrijven niet zijn toegestaan;
  • c. de beroeps- of bedrijfsuitoefening geen onevenredig nadelige invloed mag hebben op de verkeersafwikkeling en de parkeerbalans;
 • 3. degene die het beroep/bedrijf aan huis uitoefent woont in de betreffende woning;
 • 4. beroeps- of bedrijfsuitoefening in een vrijstaand bijgebouw niet is toegestaan.