direct naar inhoud van 6.3 Bestemmingsregels
Plan: Woonschepenlocatie Tull en 't Waal
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0160BPWOONSCHEPEN-VAST

6.3 Bestemmingsregels

De planregels vallen in vier hoofdstukken uiteen. Hoofdstuk I bevat de algemene voor de gehele projectlocatie geldende bepalingen, de inleidende regels. Hoofdstuk II regelt de bestemmingen en het daarop toegestane gebruik. Hoofdstuk III bevat de algemene regels, zoals de anti-dubbeltelbepaling, algemene bouwregels, algemene afwijkings- en algemene wijzigingsregels en de algemene procedureregels. Tenslotte komt in hoofdstuk IV de slotbepaling aan bod.

Hoofdstuk 1 Inleidende regels


Begrippen (artikel 1)
In dit artikel worden de begrippen gedefinieerd welke in de regels worden gehanteerd. Bij de toetsing aan het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende begrippen toegekende betekenis. Voor zover er geen begrippen zijn gedefinieerd wordt aangesloten bij het normaal spraakgebruik.

Wijze van meten (artikel 2)
Dit artikel geeft aan hoe hoogte- en andere maten die bij het bouwen in acht worden genomen, c.q. gemeten moeten worden.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
In het plangebied voorkomende functies zullen onder de volgende bestemmingen worden ondergebracht (op alfabetische volgorde weergegeven):

Natuur (artikel 3)
De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor: het behoud, herstel en/of de ontwikkeling van landschappelijke en/of natuurwaarden. Daarnaast zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan (bijvoorbeeld lichtmasten). Binnen de bestemming wordt gebruik gemaakt van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - oevergebruik'. Slechts ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - oevergebruik' zijn bijbehorende bouwwerken en parkeervoorzieningen toegestaan. Iedere woonschepenligplaats krijgt de beschikking over één parkeervoorziening. Per woonschepenligplaats is daarnaast één (drijvend) bijbehorend bouwwerk toegestaan, zoals een berging. Onder strikte voorwaarden is het voor het gemeentebestuur mogelijk om in de toekomst de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - oevergebruik' te verwijderen zodat het oevergebruik kan worden gestaakt. De zand- / puinweg die door het plangebied loopt is, gezien de staat en het materiaalgebruik, ook ondergebracht binnen de bestemming 'Natuur'. De bestemming 'Natuur' laat genoeg ruimte om de weg in de toekomst op te waarderen naar een halfverharde toegangsweg naar de woonschepen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van grastegels. Het aanleggen van bepaalde werken en/of uit uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, met uitzondering van het reguliere onderhoud, is niet toegestaan zonder omgevingsvergunning (aanlegvergunning).

Water (artikel 4)
De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: water, waterberging, waterhuishouding, kunstwerken (duikers, bruggen e.d.), steigers en wonen. Wonen, eventueel in combinatie met een aan huis-verbonden-beroep, is alleen toegestaan op een woonschip ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats'. Ook steigers vanaf de oever naar de woonschepen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'steiger' worden gebouwd. Toegestaan zijn maximaal 10 woonschepen. In de regels zijn standaardmaten opgenomen waar woonschepen moeten voldoen. Reeds aanwezige woonschepen met afwijkende maten, vallen onder het overgangsrecht. Daarnaast bevatten de regels voorschriften waaraan bouwwerken, geen gebouwen zijnde, moeten voldoen. Naast steigers zien deze regels bijvoorbeeld ook toe op aanmeerpalen, lichtmasten e.d. Gebouwen op, in of boven de bestemming 'Water' zijn niet toegestaan. Woonschepen zijn geen gebouwen en zijn dus toegestaan, als gezegd alleen ter plaatse van de aanduiding. Onder strikte voorwaarden is het voor het gemeentebestuur mogelijk om in de toekomst de aanduidingen 'woonschepenligplaats' en 'steiger' te verwijderen zodat de desbetreffende ligplaats komt te vervallen.

Gelet op de seizoensgebondenheid en de (dag)activiteiten van de scouting wordt geen (woon- schepen)ligplaats gereserveerd voor de scouting. Het betreft immers geen woonsituatie, bovendien wordt er niet overnacht. Daarnaast heeft de scouting geen ‘vaste’ ligplaats met afmeervoorziening en/of steiger. De scouting volstaat met zijn eigen aanmeervoorzieningen. Voor het ‘voor anker gaan’ maken ze gebruik van één van de bestaande aanmeerpalen. In de doeleindenomschrijving van de bestemming Water worden scoutingactiviteiten mogelijk gemaakt.

'Waterstaat - Waterstaatkundige functie' (artikel 5)
De voor de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: de instandhouding van de waterstaatsdoeleinden in de vorm van de waterhuishouding, het verkeer te water, de afvoer van hoog oppervlaktewater, ijs en sediment en de aanleg, onderhoud en verbetering van een hoofdwaterkering. Binnen deze bestemming mag onder voorwaarden uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van riviergebonden activiteiten. Het bouwen van bouwwerken is mogelijk, het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bouwverbod en toestaan dat gebouwen, onder voorwaarden, worden opgericht in de bestemming(en), waarmee onderhavige bestemming samenvalt.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Anti-dubbeltelbepaling (artikel 6)
In dit artikel is opgenomen dat grond, welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het verlenen van een bouwvergunning, waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, bij de beoordeling van een andere aanvraag buiten beschouwing dient te blijven.

Algemene bouwregels (artikel 7)
In dit artikel zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot ondergronds bouwen, ondergeschikte bouwdelen en algemene bepalingen over bestaande afstanden en andere maten.

Algemene regels afwijking bestemmingsplan (artikel 8)
Ten behoeve van de flexibiliteit en bruikbaarheid in de praktijk is voorzien in afwijkingen en wijzigingsbevoegdheden. Met de bevoegdheid tot afwijken kan het dagelijks bestuur o.a. een afwijking van de maatvoering van bouwwerken toestaan met ten hoogste 10%.

Algemene wijzigingsregels (artikel 9)
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van de overschrijding van bestemmingsgrenzen en ten behoeve van het wijzigen van de lijst van bedrijfsactiviteiten.

Algemene procedureregels (artikel 10)
Ten aanzien van de ontheffingsbevoegdheden, wijzigingsbevoegdheden en het toepassen van de nadere eisen is een algemene procedureregel opgenomen. In dit artikel is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als die van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) opgenomen. Deze procedure uit de Awb gaat uit van een termijn van zes weken. Voor de aanlegvergunning geldt de procedure als bedoeld in artikel 3.18 Wro.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Overgang- en slotregels (artikel 11)
Dit artikel handelt over het overgangrecht ten aanzien van bouwwerken en het gebruik. Tevens is een hardheidsclausule in dit artikel opgenomen.

Slotregel (artikel 12)
Het laatste artikel van de regels betreft de citeertitel van het onderliggende bestemmingsplan.