direct naar inhoud van 4.6 Geluid
Plan: Woonschepenlocatie Tull en 't Waal
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0160BPWOONSCHEPEN-VAST

4.6 Geluid

Bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan is het conform de Wet geluidhinder (Wgh) noodzakelijk dat er aandacht wordt besteed aan de akoestische situatie. Per 1 januari 2007 is de Wijzigingswet Wet Geluidhinder in werking getreden. Voor wegen die deel (gaan) uitmaken van een 30 km-gebied geldt dat akoestisch onderzoek in principe niet uitgevoerd hoeft te worden. Als een geluidszone geheel of gedeeltelijk binnen het plangebied valt, moet bij de voorbereiding van een bestemmingsplan akoestisch onderzoek worden verricht naar de geluidsbelasting op nieuwe woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen die geluidszone (artikel 77 Wgh).

4.6.1 Plangebied

Een woonboot is voor de Wet geluidhinder geen geluidsgevoelige bestemming. Dit betekent dat het niet verplicht is voor deze woonschepen een akoestisch onderzoek uit te voeren. Wel dient er in het kader van een goede ruimtelijke ordening te worden gekeken naar het akoestische leefklimaat ter plaatse en of door de vaststelling van het bestemmingsplan dit leefklimaat niet verslechterd. In de nabijheid van de woonschepen zijn een tweetal wegen gelegen: de Lekdijk en Ossenwaard (deze liggen buiten het plangebied). Over deze wegen rijden auto's met een maximumsnelheid van 60 km/h.

Lekdijk
Uit het verkeersmodel van Houten blijkt dat er maximaal 1.000 auto's per etmaal over de Lekdijk rijden. Dit is naar verhouding heel weinig, ter vergelijking: in een woonwijk met 350 woningen rijden 2.425 auto's per etmaal. Daarbij komt dat de afstand tussen de Lekdijk en de woonschepen op veel plaatsen meer dan 250 meter is, waardoor het doordringen van geluid tot aan de woonschepen nihil is en de geluidsbelasting dus onder de voorkeursgrenswaarde blijft. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat een akoestisch onderzoek volgens de Wgh alleen noodzakelijk is als er sprake is van een geluidsgevoelige bestemming die binnen de onderzoekszone is gelegen. Voor de Lekdijk (en de Ossenwaard) is deze zone 250 meter. Veel woonschepen zijn gelegen buiten de zone van de Lekdijk.

Ossenwaard
Aan de Ossenwaard is ook een onderzoekszone van 250 meter toegekend. Echter, deze weg is doodlopend en wordt (vrijwel) uitsluitend gebruikt door bestemmingsverkeer. De weg leidt naar de sluis over de Lek. Verder kunnen er een klein aantal woningen plus een bedrijf mee worden bereikt. Tot slot wordt de weg gebruikt voor mensen die aan enkele watergebondenactiviteiten deelnemen. Redelijkerwijs kan worden verwacht dat het aantal verkeersbewegingen dat voorgenoemd met zich meebrengt ver beneden de 1.000 auto's per etmaal zal zijn. Hiermee kan worden gesteld dat de akoestische situatie ter plaatse geen belemmering vormt voor de woonschepen die in de onderzoekszone van de Ossenwaard zijn gelegen.

4.6.2 Conclusie

Vanuit akoestisch oogpunt zijn er geen belemmeringen ten aanzien van de woonschepen. Het bestemmingsplan 'Woonschepenlocatie Tull en 't Waal' kan vanuit dit aspect bezien doorgang vinden.