direct naar inhoud van 4.11 Archeologie
Plan: Woonschepenlocatie Tull en 't Waal
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0160BPWOONSCHEPEN-VAST

4.11 Archeologie

4.11.1 Inleiding

Europees en Rijksniveau
In 1992 is het Verdrag van Malta tot stand gekomen. Doelstelling van het verdrag is de bescherming en het behoud van archeologische waarden. In dit verdrag wordt in het kader van de ruimtelijke ordening het behoud van het archeologisch erfgoed meegewogen zoals als alle andere belangen die bij de voorbereiding van het plan een rol spelen. Met de Wet op de archeologische monumentenzorg (1 september 2007) worden de uitgangspunten van het Verdrag van Malta geïmplementeerd.

Provinciaal niveau
Het archeologiebeleid van de provincie Utrecht richt zich op het leesbaar houden van de ontstaansgeschiedenis van de provincie. Het doel is om het erfgoed in de bodem te bewaren en te behouden (in situ). Indien behoud niet mogelijk is, dient de informatie van het bodemarchief te worden veiliggesteld door middel van een wetenschappelijk verantwoord onderzoek, uitgevoerd volgens algemeen geldende normen/ richtlijnen.

De provinciale richtlijn stelt dat bij plannen en besluiten die aan de provincie worden voorgelegd, aangegeven dient te zijn op welke wijze de aanwezige cultuurhistorische waarden zijn opgenomen. De cultuurhistorische waarden moeten in een vroegtijdig stadium van de planvorming worden geïnventariseerd, bij het stedenbouwkundig ontwerp worden gebruikt en bij het besluit worden meegenomen.

Mogelijke archeologische overblijfselen moeten zo vroeg mogelijk in de planontwikkeling door een archeologisch vooronderzoek, worden gelokaliseerd en gewaardeerd. Bij toetsing van bestemmingsplannen wordt nagegaan of bij de planvorming voldoende archeologisch vooronderzoek is verricht op basis waarvan een afgewogen besluit kan worden genomen. In bestemmingsplannen moeten terreinen van hoge en zeer hoge waarde tot uitdrukking komen en middels een aanlegvergunning worden beschermd.

De Cultuurhistorische kaart van de provincie Utrecht geeft een overzicht van de aanwezige cultuurhistorische waarden in de provincie. De kaart is ontwikkeld om verantwoord om te gaan met cultuurhistorische waarden bij nieuwe ruimtelijke plannen. Het is de bedoeling dat de kaart een bron van inspiratie gaat vormen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Uit de kaart zijn geografische, bouwkundige en archeologische elementen en structuren af te lezen.

4.11.2 Gemeentelijk beleid

Volgens de archeologische verwachtingskaart van de gemeente Houten is er aan het plangebied (voor zover dit geen water betreft) een lage archeologische verwachting toegekend. Volgens de maatregelenkaart van de gemeente Houten geldt er voor het plangebied dat dit geheel een 'categorie 5' terrein is. Volgens het rapport 'Toelichting op de archeologische en cultuurhistorische beleidskaarten voor het grondgebied van de gemeente Houten geldt voor het plangebied met categorie 5 dat de trefkans op archeologische resten in deze gebieden op landschappelijke gronden, in vergelijking met de overige zones, relatief laag is. Het betreft over het algemeen laaggelegen, natte bodems, waar tot nu toe nauwelijks archeologische vondsten zijn gedaan. Hiervoor geldt een hele specifieke archeologische verwachting voor bijvoorbeeld rituele deposities, of relicten die met jacht, visvangst of transport (scheepswrakken) te maken gehad kunnen hebben. De conservering van organisch materiaal (bijvoorbeeld: hout, leer en bot) in deze natte zones is bovendien erg goed. Het probleem van deze vondstcategorieën is echter dat het uiterst geringe vondstdichtheden betreft die qua ruimtelijk beslag zeer klein zijn en zich ook nog eens zeer lastig laten opsporen. Onder deze categorie vallen ook de buitendijkse gronden van de Lek. Binnen dit gebied kunnen prehistorische deposities, schepen, houten constructies - zoals bruggetjes en vlonders- en afvaldumps voorkomen. De trefkans is zeer laag, maar bij een treffer is de conservering meestal zeer goed. Blijkens het rapport geldt hier geen voorschrift om een aanlegvergunning.

Bovenstaand beleid is vastgelegd in het Paraplubestemmingsplan Archeologie. Voor meer achtergronden met betrekking tot gemeentelijke archeologisch beleid wordt verwezen naar het Paraplubestemmingsplan Archeologie.

4.11.3 Conclusie


Vanuit het oogpunt van archeologie zijn er geen belemmeringen ten aanzien van het bestemmingsplan, dit blijkt ook uit het Paraplubestemmingsplan Archeologie van de gemeente Houten. De meldingsplicht op basis van de Monumentenwet blijft gelden indien tijdens werkzaamheden archeologische vondsten worden gedaan.