direct naar inhoud van 3.5 Gemeentelijk beleid
Plan: Woonschepenlocatie Tull en 't Waal
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0160BPWOONSCHEPEN-VAST

3.5 Gemeentelijk beleid

3.5.1 Strategische visie

De gemeentelijke visie 'Houten 2015 – Strategische visie. Van groei naar bloei.' schetst een beeld van de ontwikkelingsrichting voor de komende tien jaar. Alle aspecten die de leefkwaliteit in Houten bepalen, worden in samenhang behandeld: sociale, economische, ruimtelijke en organisatorische aspecten.

De aanwezige kwaliteiten (groene en veilige gemeente volgens uniek stedenbouwkundig concept ingericht, plek waar mensen prettig samen wonen en werken) moeten in de toekomst behouden blijven. In de strategische visie worden de volgende onderwerpen genoemd die een bijdrage leveren aan het behoud van deze kwaliteiten: evenwichtige bevolkingsopbouw, sterke sociale samenhang, voldoende voorzieningen, oorspronkelijke ontwerpfilosofie, goed functionerende rondweg, nieuwe aansluiting op rijkswegennet, fietsstad, station Castellum, groeikern los van Utrecht, recreatief gebruik buitengebied, interactiever.

Deze visie is onderverdeeld naar vier doelstellingen met bijbehorende ambities. De doelstellingen zijn achtereenvolgens: uitgaan & ontspannen, elkaar kennen & inspireren, prettig wonen & leven en betrokken besturen in Houten 2015. De onderwerpen uit de strategische visie zijn verder uitgewerkt in ondermeer de Ruimtelijke Visie Houten 2015.

Het bestemmingsplan 'Woonschepenlocatie Tull en 't Waal' vormt geen belemmering voor de ambities en doelstellingen die de strategische visie voor ogen heeft.

3.5.2 Ruimtelijke visie Houten

De Raad van de gemeente Houten heeft op 26 april 2005 de ruimtelijke visie Leven - De Ruimte vastgesteld. De centrale vragen in deze visie is: wat voor gemeente wil Houten zijn in 2015. En blijft de stad en het platteland leefbaar, nu en in de toekomst.

Over het landelijk gebied waar de ontwikkeling in is gelegen wordt gesteld dat het uitsluiten van (grootschalige) stedelijke functies in het landelijk gebied een eerste stap is op weg naar een duidelijke koers voor het platteland en beschermend beleid. De ambities die de gemeente voor het landelijk gebied heeft zijn: de groene mal, een landschappelijk en recreatief aantrekkelijk groen en open gebied, met ruimte voor sociaal-economische activiteiten. De aanwezige historie en karakteristieke landschappelijke kwaliteiten vormen belangrijke uitgangspunten voor ontwikkelingen in het landelijk gebied.

De voorgenomen ontwikkeling past binnen de uitgangspunten van de ruimtelijke visie: met de inrichting van de woonschepenligplaats wordt juridisch - planologisch vastgelegd hoeveel woonschepen in de dode arm van de Lek mogen liggen. Hiermee wordt het groene gebied beschermd tegen uitbreiding van het aantal woonschepen.

3.5.3 Archeologie

Het rapport 'Toelichting op de archeologische en cultuurhistorische beleidskaarten voor het grondgebied van de gemeente Houten' vormt de inhoudelijke onderbouwing en handleiding voor de gemeentelijke archeologische beleidskaart van Houten. Deze kaart verschaft niet alleen inzicht in de ligging van alle bekende archeologische waarden binnen het Houtense grondgebied, maar ook waar al archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden of waar de grootste kans bestaat dat nieuwe archeologische vindplaatsen kunnen worden aangetroffen. De beleidskaart heeft een belangrijke signalerende functie. Binnen het ruimtelijk beleid, bijvoorbeeld bij bestemmingsplannen kunnen vervolgens aan de hand van de kaart gebieden met archeologische waarden worden beschermd.

Volgens de verwachtingenkaart van de gemeente Houten heeft het plangebied een lage archeologische verwachtingswaarde (categorie 5). De gemeente kiest er voor in situaties en gebieden waar de trefkans zeer laag is, vooraf geen bijzondere eisen ten aanzien van de archeologie te stellen aan grondeigenaren en initiatiefnemers. Mocht er in dergelijke gebieden (zoals het plangebied) toch archeologische resten worden aangetroffen, dan zal de gemeente het initiatief nemen om tot een verantwoorde oplossing te komen. Overigens verplicht de Monumentenwet grondeigenaren en vinders van archeologische waarden deze direct bij de gemeente te melden. Op deze terreinen rust blijkens de gemeentelijke nota geen voorschrift om aanlegvergunning.

3.5.4 Welstandsnota

De welstandsnota (2011) van de gemeente Houten beschrijft de wijze waarop de gemeente met welstand om gaat. Toetsing aan redelijke eisen van welstand zal niet meer vooraf plaats vinden. De ruimtelijke kwaliteit zal middels bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen worden gewaarborgd. In de welstandsnota wordt ingegaan op de excessenregeling, deze houdt in dat het college van Burgemeester & wethouders de eigenaar van een bestaand bouwwerk mag aanschrijven indien het bouwwerk in ernstige mate in strijd is met de redelijke eisen van welstand. De excessen waar het om gaat zijn in de nota opgenomen.

3.5.5 Nota wonen

In de Nota wonen (vastgesteld 29 juni 2004) van de gemeente Houten is opgenomen dat (ten tijde van het opstellen van de nota) er in de dode arm van de Lek 10 woonschepen zijn gelegen (en 1 in het inundatiekanaal bij Tull en 't Waal). De schepen die voor 23 januari 2003 zijn aangemeerd vallen onder het overgangsrecht. Acht van de woonscheppen hebben een ligplaatsontheffing van de provincie Utrecht op grond van de VNL. Dit betekent dat de ontheffing kan worden ingetrokken zodra de omstandigheden wijzigen en opnieuw kan worden verleend voor een ligplaats op een meer aanvaardbare locatie. Bij de keuze voor een alternatieve locatie wordt gelet op aspecten als landschap, milieu en veiligheid. Volgens de nota is de huidige plek moeilijk te handhaven. Echter in Houten zelf is geen goed alternatief voorhanden. Bij het opstellen van de nota liep een onderzoek over de herinrichting van de woonschepenlocatie. Deze is nu bekend (zie hoofdstuk 5). Met dit bestemmingsplan wordt deze herinrichting juridisch - planologisch vastgelegd.

3.5.6 Algemeen plaatselijke verordening

In de Algemeen plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Houten is opgenomen dat het verboden is om met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door het college aangewezen gedeelten van openbaar water.

Het bestemmingsplan 'Woonschepenlocatie Tull en 't Waal' bepaalt dat er juridisch - planologisch ruimte is voor woonschepen in de dode arm van de Lek. Deze woonschepen kunnen dus liggen binnen deze wateren ongeacht het bepaalde in de APV.

3.5.7 Visie Eiland van Schalkwijk

De visie voor het Eiland van Schalkwijk is opgesteld voor het gebied dat is omgeven door de Lek, het Lekkanaal en het Amsterdam - Rijnkanaal. De gemeente Houten wil het gebied ontwikkelen tot een eiland van ontspanning en groen, met behoud van bestaande landschappelijke kwaliteiten. Een belangrijke voorwaarde is dat het eiland ook sociaal-economisch vitaal is en blijft (inclusief leefbare dorpen).

Relevant voor het bestemmingsplan 'Woonschepenlocatie Tull en 't Waal' is dat de uiterwaarden van de Lek belangrijke natuurwaarden bevatten. Maar de uiterwaarden bieden tegelijkertijd gelegenheid voor dagrecreatie. De uitdaging voor het eiland is de ruimtelijkeclaims zodanig sturen dat de kwaliteiten van het gebied worden versterkt. Het gaat onder meer om de volgende doelen:

  • waardevol en afwisselend buitengebied;
  • een mix van natuur, landbouw, recreatie en water;
  • ruimte voor - economische - activiteiten en voorzieningen.

In het projectenoverzicht behorende bij de visie staat de inrichting van de woonschepenlocatie opgenomen onder nummer 35. De gemeente Houten heeft op 23 december 2011 een structuurvisie voor het Eiland van Schalkwijk vastgesteld. De herinrichting is niet in strijd met deze visie.