direct naar inhoud van 3.3 Provinciaal beleid
Plan: Woonschepenlocatie Tull en 't Waal
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0160BPWOONSCHEPEN-VAST

3.3 Provinciaal beleid

3.3.1 Structuurvisie 2015 - 2030

De provincie Utrecht is bezig met het opstellen van de Structuurvisie 2015 - 2030. Vaststelling van deze structuurvisie wordt verwacht in 2012. In de structuurvisie wordt het ruimtelijk beleid van de provincie beschreven. Hierin wordt aangegeven hoe de provincie wil bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving.

Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied, nader gespecificeerd als open agrarisch cultuurgebied. Het provinciale belang is het behouden en ontwikkelen van de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding.

Daarnaast ligt het plangebied in het landschap Hollandse Waterlinie. Bij ontwikkelingen in het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie stelt het zichtbaar maken en behouden van het systeem van de Nieuwe Hollandse Waterlinie centraal. Deze ambitie richt zich op zowel de losse onderdelen zelf als op het beleefbaar houden en herstellen van de samenhang tussen de delen. Het bestemmingsplan 'Woonschepenlocatie Tull en 't Waal' vormt geen belemmering voor het uitvoeren van deze ambitie, mede omdat het de herinrichting voorziet van een reeds bestaande situatie.

3.3.2 Provinciaal Ruimtelijke Verordening

In de Provinciaal Ruimtelijke Verordening (PRV) staan regels opgenomen waarop de provincie haar beleid uit de Structuurvisie 2015- 2030 reguleert. Zoals in de vorige paragraaf opgenomen ligt het plangebied in landelijk gebied. Op grond van de PRV nemen gemeenten in hun bestemmingsplan bestemmingen en regels op ter bescherming en ontwikkeling van recreatie, landschap en/of natuur in de geledingszones. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in regels ter bescherming van het landschap en natuur. Daarnaast maakt het bestemmingsplan geen ontwikkelingen mogelijk die het landschap Hollandse Waterlinie raken.

3.3.3 Streekplan provincie Utrecht 2005 - 2015

Tot het moment dat de Structuurvisie 2015 - 2025 is vastgesteld is het provinciale streekplan het vigerende ruimtelijk beleid. Het Streekplan van de provincie Utrecht is op 13 december 2004 vastgesteld. In het kader van de Wet ruimtelijke ordening is op 1 juli 2008 het streekplan omgezet naar een provinciale structuurvisie. Deze omzetting is beleidsneutraal, dit betekent dat er in de structuurvisie geen nieuw beleid is opgenomen. Het plan heeft een planhorizon die loopt tot 2015. Centraal staat het invulling geven aan verschillende ruimtelijke opgaven ten aanzien van onder meer wonen, water, verkeer en bedrijvigheid.

afbeelding "i_NL.IMRO.0321.0160BPWOONSCHEPEN-VAST_0008.png"  
Afbeelding 8. Uitsnede van de visiekaart behorende bij het Streekplan provincie Utrecht 2005 - 2015.  

Het plangebied is voor een deel (de oever) gelegen binnen 'Landelijk gebied 3'. Dit gebied wordt gekarakteriseerd als een afwisselend en landschappelijk waardevol gebied met verweving van landbouw, natuur, dag- en verblijfsrecreatie, intensiever gebruikte militaire terreinen en (in enkele gevallen) bestaande zeer extensieve woonmilieus.

De uiterwaarden van de Lek zijn belangrijke ecologische aders. Tegelijkertijd biedt de ligging nabij steden de mogelijkheid voor recreatief gebruik. Om eventuele ruimtelijke ontwikkelingen te voorkomen die eventuele dijkverzwaringen of andere te nemen maatregelen frustreren, heeft de provincie hier een vrijwaringszone voor opgenomen.

In de Ossenwaard bij Tull en 't Waal streeft de provincie naar de herinrichting van het gebied, wat moet leiden tot de versterking van natuur en landschap en van de gebruiksmogelijkheden voor recreatie. Een betere inpassing van de aanwezige woonschepen is hierbij van belang.

Het plangebied ligt in een bestaande ecologische verbindingszone (hier wordt voor de volledigheid verwezen naar de herijking van de notitie EVZ van de provincie Utrecht uit 1994). In paragraaf 4.5 'Flora en fauna' wordt nader op deze zone ingegaan.

3.3.4 Provinciaal Milieubeleidsplan 2009 - 2011

Het Provinciaal Milieubeleidsplan 2009 - 2011 richt zich vooral op het cluster duurzaamheid - klimaatenergie. Centraal staat de aanpak van luchtverontreiniging, met name de verontreiniging die wordt veroorzaakt door wegverkeer en de emissie van fijnstof uit de intensieve veehouderij. De provincie heeft ten aanzien van deze aanpak 3 ambities uitgesproken:

  • 1. In 2011 is duurzaamheid een geïnternaliseerde afweging binnen de provincie voor zowel extern als intern gericht beleid.
  • 2. Er vindt een afname in het energieverbruik en een toename van de opwekking en toepassing van duurzame energie plaats in de provincie Utrecht.
  • 3. Terugdringen van broeikasgassen en een klimaatbestendige en daarmee toekomstbestendige, gezonde en veilige leefomgeving.

Om deze ambities te kunnen verwezenlijken kiest de provincie Utrecht voor een integrale aanpak en samenwerking met verschillende partijen.

3.3.5 Verordening bescherming Natuur en Landschap

In de Verordening bescherming Natuur en Landschap (VNL) van de provincie Utrecht zijn regels opgenomen ter bescherming van natuurwetenschappelijke, landschappelijk, cultuurhistorische en archeologische waarden. Met name in het landelijk gebied van de provincie Utrecht is deze verordening van toepassing. De verordening is er gericht op ingrepen en werken die schade kunnen aanbrengen aan natuur en landschap. De VNL stelt regels wat wel en niet mag plaats vinden in het buitengebied. De ontheffingsclausules met uitsterf- of verplaatsingsclausules die gelden voor de woonschepen die binnen het plangebied zijn gelegen, zijn gebaseerd op de Verordening Natuur en Landschap.

De gemeente Houten heeft met de provincie Utrecht afgesproken dat het bestemmingsplan 'Woonschepen Tull en 't Waal' moet passen binnen de kaders van de VNL. De VNL is per 26 maart 2011 vervangen door de Landschapsverordening Provincie Utrecht 2011.

3.3.6 Notitie Woonschepenbeleid 2002 - 2012

In het plangebied ligt een aantal woonschepen. De provincie heeft een woonschepenbeleid ontwikkeld. Dit beleid is erop gericht dat illegaal ligplaats wordt ingenomen door een woonschip. Daarnaast moeten woonschepen en hun ligplaatsen in het bestemmingsplan worden geregeld. Ten aanzien van de woonschepen gelegen in de uiterwaarden van de Lek nabij Tull en 't Waal staat in de beleidsnota dat een groot aantal van deze woonschepen vallen onder de categorie 3: ligplaatsontheffing met bezwaar, verplaatsing. Dit betekent dat zodra de omstandigheden wijzigen de ontheffing kan worden ingetrokken en opnieuw kan worden verleend voor een ligplaats op een meer aanvaardbare locatie. De locatie nabij Tull en 't Waal wordt gezien als knelpuntligplaats, deze ligplaatsen dienen niet te worden bestemd. In het bestemmingsplan zal, afhankelijk van de situatie een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen die beoogt de ligplaats te verwijderen.

Verder zijn er bepalingen opgenomen omtrent de afmetingen van een woonschip, de kleuren, scheepstypen en het oevergebruik. Het bestemmingsplan 'Woonschepenlocatie Tull en 't Waal' geeft invulling aan de uitgangspunten van de notitie Woonschepenbeleid, voor zover mogelijk binnen het instrument bestemmingsplannen (concreet betekent dit: afmetingen, type en oevergebruik).

3.3.7 Ruimte voor de Lek

Ruimte voor de Lek is een project dat valt onder het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Dit programma beoogt de veiligheid rondom de rivieren te bevorderen in samenwerking met de provincies. Dit is nodig omdat het klimaat verandert, de rivieren krijgen veel meer water te verwerken. Dit heeft gevolgen voor de waterstand en de dijken: ingrijpen rond deze rivieren is daarom hard nodig.

De uiterwaarden van de Lek worden opnieuw ingericht, zodat de rivier de groeiende hoeveelheid water kan verwerken. In het gebied wordt ook nieuwe natuur aangelegd, waardoor het gebied aantrekkelijker is voor wandelaars en fietsers. De provincie Utrecht heeft voor het project Ruimte voor de Lek een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld. Het ontwerp van het PIP heeft tot 29 februari 2012 ter inzage gelegen. De beoogde vaststelling van het PIP vindt plaats op 2 juli 2012. Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan bleek dat de grenzen van het Provinciaal Inpassingsplan en het bestemmingsplan elkaar overlapten. Om die reden is de grens van het bestemmingsplan aangepast op de grens van het PIP. Dit betekent dat het plangebied van het bestemmingsplan 'Woonschepenlocatie Tull en 't Waal' ter hoogte van de dam grenst aan het het PIP dat is opgesteld ten behoeve van het project Ruimte voor de Lek.