direct naar inhoud van 2.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Woonschepenlocatie Tull en 't Waal
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0160BPWOONSCHEPEN-VAST

2.2 Ruimtelijke en functionele structuur

Op basis van een analyse van de bestaande situatie is een aantal ruimtelijke kwaliteiten aan te wijzen. Uitgangspunt is het behouden en waar mogelijk versterken van de kwaliteit van het plangebied. Deze kwaliteiten houden verband met de ruimtelijke structuur, verkeersstructuur, groenstructuur en de functionele structuur. De kwaliteiten worden hieronder toegelicht.

Ruimtelijke structuur
De ruimtelijke structuur geeft op het schaalniveau van het plangebied en van de directe omgeving een beeld van de belangrijkste structurerende ruimtelijke elementen. De volgende elementen zijn bepalend voor de kwaliteit en ruimtelijke ordening van het plangebied:

  • Een belangrijk ruimtelijk element wordt gevormd door de Lek en de dode arm van de Lek. Deze dode arm bakent op natuurlijke wijze de ligplaatsen voor de woonschepen af.
  • De Ossenwaard (gelegen ten noorden van het plangebied) en de Lekdijk (gelegen ten oosten van het plangebied) vormen samen een belangrijke ruimtelijke drager. Deze dijken 'pakken' het plangebied in en onttrekt het van het zicht vanaf de kernen Tull en 't Waal.
  • Het stuweiland met sluizencomplex (ten westen van het plangebied) en recreatieplas die gegraven wordt (ten oosten van het plangebied) vormen ook een drager voor het plangebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0321.0160BPWOONSCHEPEN-VAST_0002.png"  
Afbeelding 2 Zicht op de woonschepen in de dode arm van de Lek.  

afbeelding "i_NL.IMRO.0321.0160BPWOONSCHEPEN-VAST_0003.png"  
Afbeelding 3 Zicht op de voormalige steenfabriek en woonark in het plangebied.  

Verkeersstructuur
Aandacht voor de verkeersstructuur is met name van belang voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van het plangebied:

  • Het plangebied zelf is uitstekend te bereiken via de Lekdijk en de Ossenwaard. Via relatief rustige wegen kunnen de bewoners van de woonschepen eenvoudig hun weg vinden naar de omringende regionale en nationale wegen.
  • De woonschepen zelf worden ontsloten via een zand/groenweg. Deze is niet erg toegankelijk, de ontsluiting van de woonschepen kan worden verbeterd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0321.0160BPWOONSCHEPEN-VAST_0004.png"  
Afbeelding 4 De ontsluitingsweg Ossenwaard.  

afbeelding "i_NL.IMRO.0321.0160BPWOONSCHEPEN-VAST_0005.png"  
Afbeelding 5 De zand/groenweg die leidt naar de woonschepen.  

Water- en groenstructuur
De aanwezigheid van water- en groenstructuren versterkt de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de omgeving. Water en groen bieden bovendien mogelijkheden voor recreatie en /of recreatieve verbindingen. In en rond het plangebied vragen de volgende kwaliteiten om behoud en/of versterking:

  • De dode arm van de Lek dient open water te blijven;
  • Het groen in het plangebied draagt in belangrijke mate bij aan de aantrekkelijkheid van het plangebied;
  • Ten oosten van het plangebied wordt een recreatieplas gegraven. Deze versterkt de waterstructuur.

afbeelding "i_NL.IMRO.0321.0160BPWOONSCHEPEN-VAST_0006.png"  
Afbeelding 6 Zicht op open water in het plangebied.  

Functionele structuur
Ten westen van het plangebied zijn een aantal woningen gelegen, een stuw, een sluizencomplex en een voormalige steenfabriek. Het recreatiegebied 't Waal is ten noorden van het plangebied gelegen. Binnen het plangebied is geen functionele structuur aan te wijzen: er zijn geen voorzieningen als winkels en scholen aanwezig. Dergelijke functies zijn buiten het plangebied gelegen in bijvoorbeeld Schalkwijk of de kern Houten.

afbeelding "i_NL.IMRO.0321.0160BPWOONSCHEPEN-VAST_0007.png"  
Afbeelding 7 De oude steenfabriek die ten westen van het plangebied is gelegen.  

Recreatie
Ten noorden van het plangebied is een recreatiegebied gelegen. Dit recreatiegebied is bij uitstek geschikt voor verschillende vormen van dagrecreatie. Ten westen van het plangebied wordt een nieuwe recreatieplas gegraven. Scouting Vreeswijk is gelegen in het plangebied. De scouting(activiteiten) in combinatie met het bijbehorende wachtschip zijn seizoensgebonden en hebben een andere (ruimtelijke) impact in vergelijking tot de permanente bewoning van de woonschepen door de woonschipbewoners.