direct naar inhoud van Artikel 5 Waterstaat - Waterstaatkundige functie
Plan: Woonschepenlocatie Tull en 't Waal
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0160BPWOONSCHEPEN-VAST

Artikel 5 Waterstaat - Waterstaatkundige functie

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

 • a. de instandhouding van de waterstaatsdoeleinden in de vorm van de waterhuishouding;
 • b. het verkeer te water;
 • c. de afvoer van hoog oppervlaktewater, ijs en sediment;

alsmede voor;

 • d. aanleg, onderhoud en verbetering van een hoofdwaterkering.
5.2 Bouwregels

Binnen deze bestemming mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van riviergebonden activiteiten, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a. de situering en uitvoering moeten zodanig plaatsvinden dat de waterstandsverhoging en de belemmering voor toekomstige verlaging zo gering mogelijk zijn;
 • b. er moet een beschermingsniveau van ten minste 1:2.000 jaar voor potentiële schadegevallen worden gewaarborgd;
 • c. er moet sprake zijn van duurzame compensatie van resterende waterstandverhogende effecten.
5.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.2 en toestaan dat gebouwen worden opgericht in de bestemming(en), waarmee onderhavige bestemming samenvalt, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. er is sprake van een zwaarwegend maatschappelijk belang;
 • b. de bouwwerken kunnen redelijkerwijs niet buiten het winterbed worden gerealiseerd;
 • c. de bebouwing vormt op de locatie geen feitelijke belemmering om in de toekomst de afvoercapaciteit te vergroten;
 • d. de situering en uitvoering zijn zodanig, dat de waterstandsverhoging en de belemmering voor de toekomstige verlaging, zo gering mogelijk zijn;
 • e. er wordt een beschermingsniveau van ten minste 1:2.000 jaar voor potentiële schadegevallen gewaarborgd;
 • f. er is sprake van duurzame compensatie van resterende waterstandverhogende effecten;

met dien verstande dat:

 • g. voor de verlening van de omgevingsvergunning door het bevoegd gezag advies is ingewonnen bij Rijkswaterstaat;
 • h. de regels van de desbetreffende andere bestemming(en) van toepassing zijn.
5.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
5.4.1 Verbod

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waterstaat ' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het wijzigen van het profiel van de bodem en dijken;
 • b. het aanleggen van leidingen en ondergrondse constructies;
 • c. het graven van sleuven;
 • d. het aanbrengen van houtopstanden.

5.4.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 5.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

5.4.3 Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 5.4.1 zijn slechts toelaatbaar, mits door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen:

 • a. de situering en uitvoering van de werken en werkzaamheden zijn zodanig dat de waterstandverhoging en de belemmering voor de toekomstige verlaging, zo gering mogelijk zijn;
 • b. er een beschermingsniveau van ten minste 1:2.000 jaar voor potentiële schadegevallen wordt gewaarborgd;
 • c. er is sprake van duurzame compensatie;
 • d. voor de verlening van de van de omgevingsvergunning advies wordt ingewonnen bij Rijkswaterstaat om te bepalen of voldaan wordt aan het bepaalde in sub a t/m c.