direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Hofstad 4b Noord
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0210BPHS4MFOA-VOOR

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Bedrijf" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorzieningen', uitsluitend voor een warmtekrachtcentrale;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. verhardingen;
 • c. groen;
 • d. water;
 • e. parkeervoorzieningen
 • f. overige nutsvoorzieningen.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Bouwen algemeen

Ten behoeve van de in lid 3.1 genoemde doeleinden mogen de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouw zijnde en werken, geen bouwwerk zijnde worden gerealiseerd, met inachtneming van:

a. de in lid 3.2.2 en 3.2.3 genoemde regels;

b. de aangegeven bouw- en maatvoeringsaanduidingen.

3.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de maximale bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan die door de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is aangegeven.

3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 6 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van erfafscheidingen gelegen achter de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer dan 2 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 3 meter bedragen.

3.3 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

 • gebruik van gronden buiten gebouwen voor opslag is niet toegestaan.