direct naar inhoud van Artikel 5 Overgangsrecht
Plan: Peppelkade 18, 20, 22 en 24
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.007PBPeppelkade-VAST

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht gebruik
5.1.1

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het projectbesluit en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

5.1.2

Het is verboden het met het projectbesluit strijdige gebruik, bedoeld in lid 5.1.1, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

5.1.3

Indien het gebruik, bedoeld in lid 5.1.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

5.1.4

Lid 5.1.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.