Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Verplaatsing Timmer- en onderhoudsbedrijf van Dort
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0321.0370BPBVERPLVDORT-VOOR

5.4 Wijze van bestemmen

Voorliggend bestemmingsplan bevat de volgende bestemmingen:
 
Agrarisch
Deze bestemming is opgenomen voor de omliggende gronden aan de Beusichemseweg 30. Deze gronden worden niet aangewend voor de niet agrarische bedrijvigheid. Conform het gemeentelijk handboek hebben deze de bestemming Agrarisch gekregen. Deze regeling is toegespitst op de onbebouwde agrarische gronden. Binnen deze gronden zijn, net zoals binnen de bestemming Bedrijf, enkele monumentale leilinden aanwezig. Middels een aanvullende functie aanduiding is het behoud van deze bomen geborgd. De juridische regeling is opgenomen in hoofdstuk 3 van de planregels.
 
Bedrijf
Voor de nieuwe locatie van het Timmer- en onderhoudsbedrijf aan de Beusichemseweg 30 is de bestemming Bedrijf opgenomen. Binnen deze bestemming kan maximaal 1.245 m2 worden bebouwd, hiervoor is op de verbeelding een bebouwingsaanduiding opgenomen. Een groot gedeelte van deze bebouwing is reeds aanwezige monumentale bebouwing. Binnen de bestemming bedrijf kunnen maximaal drie bedrijfswoningen gerealiseerd worden. De exacte situering van de woningen is middels een aanvullende functieaanduiding gereguleerd.
 
Tuin - Voortuin
Deze bestemming is opgenomen voor de locatie Groenedijkje. Gronden gelegen 1 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw krijgen binnen de systematiek van de gemeente Houten deze bestemming. Omdat het hoofdgebouw direct gelegen is aan de openbare weg is er geen mogelijkheid opgenomen een erker of serre te realiseren.
 
Wonen
In het kader van de bedrijfsbeëindiging op het perceel aan het Groenedijkje 5 wordt voor deze locatie de bestemming Wonen opgenomen.
 
Waarde - Archeologie
Omdat de locatie aan het Groenedijkje 5 gelegen is een gebied van archeologische waarde wordt de dubbelbestemming Waarde - Archeologie opgenomen.