Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Verplaatsing Timmer- en onderhoudsbedrijf van Dort
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0321.0370BPBVERPLVDORT-VOOR

4.7 Geluid

De mate waarin het geluid, het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). De kern van de wet is dat geluidsgevoelige objecten worden beschermd tegen geluidhinder uit de omgeving. In de Wgh worden de volgende objecten beschermd (artikel 1 Wgh):
 • woningen;
 • geluidsgevoelige terreinen (terreinen die behoren bij andere gezondheidszorggebouwen dan categorale en academische ziekenhuizen, verpleeghuizen, woonwagenstandplaatsen);
 • andere geluidsgevoelige gebouwen, waaronder onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, andere gezondheidszorggebouwen dan ziekenhuizen en verpleeghuizen die zijn aangegeven in artikel 1.2 van het Besluit geluidhinder (Bgh):
  • verzorgingstehuizen;
  • psychiatrische inrichtingen;
  • medisch centra;
  • poliklinieken;
  • medische kleuterdagverblijven.
Het beschermen van deze geluidsgevoelige objecten gebeurt aan de hand van vastgestelde zoneringen. De belangrijkste geluidsbronnen die in de Wet geluidhinder worden geregeld zijn: industrielawaai, wegverkeerslawaai en spoorweglawaai. Verder gaat deze wet onder meer ook in op geluidwerende voorzieningen en geluidbelastingkaarten en actieplannen.
 
Groenedijkje 5
Het plan voor deze locatie voorziet in de herbestemming van een woning aan het Groenedijkje. Het Groenedijkje is een weg waarvoor een snelheidsregime geldt van maximaal 30 km/h. De Wet geluidhinder kent geen onderzoekszones voor 30 km/h wegen. Geluidsgevoelige objecten die gerealiseerd worden langs een 30 km-weg of in een woonerf worden niet beoordeeld in het kader van de Wgh. Onderhavig plan hoeft derhalve niet beoordeeld te worden. Een akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting ten gevolge van het wegverkeer is derhalve niet noodzakelijk.
 
Wel zal moeten worden aangetoond dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening, oftewel dat de gevelbelasting niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh. Gezien het feit dat het Groenedijkje een doodlopende weg is zullen de verkeersintensiteiten dusdanig laag zijn dat de voorkeursgrenswaarde niet zal worden overschreden.
             
Beusichemseweg 30
Het plan voor deze locatie voorziet in de realisatie van 3 geluidsgevoelige objecten (woningen) aan de Beusichemseweg. De Beusichemseweg is een weg met een onderzoekszone van 250 meter aan beide zijden van de weg. Voor het toevoegen van geluidsgevoelige objecten binnen deze zone zal een akoestisch onderzoek utigevoerd moeten worden. De locatie van het plangebied is echter gelegen op zo'n 300 meter vanaf de Beusichemseweg en dus buiten de onderzoekszone. Voor de realisatie van de woningen is een akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting ten gevolge van het wegverkeer derhalve niet noodzakelijk.