Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Verplaatsing Timmer- en onderhoudsbedrijf van Dort
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0321.0370BPBVERPLVDORT-VOOR

4.3 Bodem

In het kader van een bestemmingsplan dient aangetoond te worden dat de kwaliteit van de bodem en het grondwater in het plangebied in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik. Dit is geregeld in de Wet Bodembescherming. De bodemkwaliteit kan namelijk van invloed zijn op de beoogde functie van het plangebied. Indien sprake is van een functiewijziging zal er in veel gevallen een bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd op de planlocatie. Middels dit onderzoek kan in beeld worden gebracht of de bodemkwaliteit en de beoogde functie van het plangebied bij elkaar passen.
 
Planspecifiek Groenedijkje 5
Op basis van artikel 8 van de Woningwet dient te worden voorkomen dat er wordt gebouwd op verontreinigde grond, zodanig dat er schade en/of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers. Op de locatie Groenedijkje 5 zal uitsluitend de bestemming van de gronden van deze locatie zal wijzigen van bedrijf naar wonen. Nader onderzoek naar de bodemkwaliteit wordt nog uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek zullen aan het bestemmingsplan worden toegevoegd. 
  
Planspecifiek Beusichemseweg 30
In het kader van de herontwikkeling van de locatie is ter plaatse van de Beusichemseweg 30 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd1. Uit dit onderzoek volgt dat de bodem over het algemeen niet tot licht verontreinigd is. Uitzondering hierop betreft een matig tot sterke verontreiniging in de puinhoudende zandlaag waarvan niet bekend is in hoeverre de verontreiniging richting de voorziene nieuwbouwlocatie reikt. Nader onderzoek naar de verontreiniging moet worden uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek worden aan het ontwerp bestemmingsplan toegevoegd.