Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Verplaatsing Timmer- en onderhoudsbedrijf van Dort
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0321.0370BPBVERPLVDORT-VOOR

4.2 Bedrijven en milieuzonering

Het aspect bedrijven en milieuzonering gaat in op de invloed die bedrijven kunnen hebben op hun omgeving. Deze invloed is afhankelijk van de afstand tussen een gevoelige bestemming en de bedrijvigheid. Milieugevoelige bestemmingen zijn gebouwen en terreinen die naar hun aard bestemd zijn voor het verblijf van personen gedurende de dag of nacht of een gedeelte daarvan (bijvoorbeeld woningen). Daarnaast kunnen ook landelijke gebieden en/of andere landschappen belangrijk zijn bij een zonering tot andere, minder gevoelige, functies zoals bedrijven.
 
Bij een ruimtelijke ontwikkeling kan sprake zijn van reeds aanwezige bedrijvigheid en van nieuwe bedrijvigheid. Milieuzonering zorgt er voor dat nieuwe bedrijven een juiste plek in de nabijheid van de gevoelige functie krijgen en dat de (nieuwe) gevoelige functie op een verantwoorde afstand van bedrijven komen te staan. Doel hiervan is het waarborgen van de veiligheid en het garanderen van de continuïteit van de bedrijven als ook een goed klimaat voor de gevoelige functie.
 
Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie zoals: geluid, geur, gevaar en stof. De mate waarin de milieuaspecten gelden en waaraan de milieucontour wordt vastgesteld, is voor elk type bedrijvigheid verschillend. De 'Vereniging van Nederlandse Gemeenten' (VNG) geeft sinds 1986 de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' uit. In deze publicatie is een lijst opgenomen, met daarin de minimale richtafstanden tussen een gevoelige bestemming en bedrijven. Indien van deze richtafstanden afgeweken wordt dient een nadere motivatie gegeven te worden waarom dat wordt gedaan.
 
Het belang van milieuzonering wordt steeds groter aangezien functiemenging steeds vaker voorkomt. Hierbij is het motto: 'scheiden waar het moet, mengen waar het kan'. Het scheiden van milieubelastende en milieugevoelige bestemmingen dient twee doelen:
  • het reeds in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij gevoelige bestemmingen;
  • het bieden van voldoende zekerheid aan de milieubelastende activiteiten (bijvoorbeeld bedrijven) zodat zij de activiteiten duurzaam, en binnen aanvaardbare voorwaarden, kunnen uitoefenen.
Planspecifiek Groenedijkje 5
Het plan voor deze locatie betreft het omzetten van een bedrijfswoning naar een burgerwoning. Omdat wonen in het kader van bedrijven en milieuzonering gezien wordt als een milieugevoelige bestemming moet bepaald worden of de herbestemming geen hinder oplevert voor de bedrijfsvoering van mogelijk omliggende bedrijven. Gekeken naar de verbeelding van het geldende bestemmingsplan blijkt dat er geen bedrijven in de directe omgeving van de locatie aanwezig zijn. De omgeving laat de herbestemming toe. Tevens wordt een woonfunctie niet gezien als een milieubelastende activiteit. De herbestemming past, vanuit het oogpunt van bedrijven en milieuzonering, in de omgeving.    
         
Planspecifiek Beusichemseweg 30
Het plan voor deze locatie betreft de realisatie van drie bedrijfswoningen en bedrijfsbebouwing ten behoeve van een timmer- en onderhoudsbedrijf. Een dergelijk bedrijf wordt in het kader van bedrijven en milieuzonering aangemerkt als een bedrijf met milieucategorie 3.2 (Timmerwerkfabriek, vervaardiging overige artikelen van hout). Dit betekent dat de aan te houden richtafstand tot gevoelige functies maximaal 100 meter is. Binnen deze afstand van 100 meter rondom de bedrijfsbebouwing zijn geen gevoelige functies aanwezig of voorzien. De ontwikkelingen zijn derhalve passend in de omgeving.
Daarnaast worden de te realiseren bedrijfswoningen gezien als milieugevoelige functies. In dit kader zijn de boomgaarden die op de aangrenzende percelen zijn gesitueerd van belang. Romdom deze boomgaarden is namelijk een spuitzone aanwezig. Als richtafstand tot gevoelige functies moet hier 30 meter worden aangehouden. Op de volgende afbeelding is deze 30 meter-zone ten opzichte van de woningen aangegeven.
 
30 meter-zone
 
Hierop is te zien dat slechts een zeer beperkt deel van de boomgaard binnen deze zone valt. Tussen dit deel van de boomgaard en de woningen is een afschermende groenzone aanwezig. Door de aanwezigheid van het afschermende groen wordt de geringe overlap met de spuitzone acceptabel geacht. De boomgaarden vormen derhalve geen belemmering voor de realisatie van de woningen.