Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Verplaatsing Timmer- en onderhoudsbedrijf van Dort
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0321.0370BPBVERPLVDORT-VOOR

3.3 Gemeentelijk beleid

3.3.1 Ruimtelijke Visie Houten 2015: Leven-de Ruimte

Op 26 april 2005 is de 'Ruimtelijke Visie Houten 2015: Leven-de Ruimte' vastgesteld door de raad van de gemeente Houten. In de visie zet de gemeente de vraag 'Hoe houden we onze stad en ons platteland leefbaar, nu en in de toekomst?' centraal. Daarmee beschrijft de gemeente haar ambities en de gewenste ruimtelijke dynamiek. In hoofdlijnen komt de visie neer op een stedelijke opgave van circa 1000 woningen binnen bestaand bebouwd gebied inclusief de kleine kernen en een investering in een vitaal platteland.
 
Leefbare kleine kernen
De gemeente Houten zet in op behoud van de leefbaarheid in de kleine kernen ('t Goy, Schalkwijk en Tull en 't Waal). Om kleine kernen vitaal te laten zijn en blijven is er om te beginnen een basisdorpsgemeenschap nodig: een minimaal aantal inwoners met voldoende variëteit in samenstelling en een evenwichtige leeftijdsopbouw. Individuele initiatieven voor inbreiding van woningen kunnen het dorpsleven versterken. Het 'beoordelingskader bouwen in kleine kernen' (zie hoofdstuk 3.3.2) is een toetsingsdocument op grond waarvan de gemeente bouwverzoeken in de kleine kernen kan beoordelen. Naast inbreiding kan het ook om transformatie of omvorming gaan.   
      
Vitaal platteland
De ruimtelijke visie signaleert diverse ontwikkelingen voor het landelijk gebied. Een toenemende stedelijke druk in combinatie met sociaal-economische ontwikkelingen, zoals teruggang van de landbouw als economische sector, hebben invloed op het buitengebied. Gelet op de gunstige productieomstandigheden in het buitengebied zal de landbouw echter een belangrijke grondgebruiker blijven. De verwachting is wel dat er, doordat landbouwbedrijven stoppen, een grote hoeveelheid agrarische bebouwing vrij zal komen. Voor deze bebouwing is het vinden van een passende nieuwe bestemming belangrijk. Zo komt er ruimte voor andere activiteiten en zal de bebouwing behouden blijven dan wel worden opgeknapt. Dit is vooral van belang bij waardevolle gebouwen (monumenten). Zo wordt verpaupering voorkomen en blijft de leefbaarheid gewaarborgd. Wonen is een optie evenals kleinschalige bedrijvigheid.
 
Planspecifiek
De plannen voor de huidige locatie van het timmer- en onderhoudsbedrijf zullen bijdragen aan een verbetering van de leefbaarheid van de kern 't Goy. Doordat het bedrijf wordt verplaatst naar een locatie buiten de kern, zullen de belemmering, die door het bedrijf ontstaan, verdwijnen. In hoofdstuk 3.3.2 zal het plan voor de huidige locatie daarnaast nog getoetst worden het het 'beoordelingskader bouwen in kleine kernen'.
 
Met betrekking tot de plannen voor de nieuwe locatie van het bedrijf kan gesteld worden dat het bijdraagt aan het voorkomen van verpaupering van het landelijk gebied. In plaats van dat de bebouwing leeg staat en verpaupert zullen de monumentale boerderij en de overige bebouwing hersteld worden. Hierdoor zal de leefbaarheid van het gebied verbeteren.

3.3.2 Beoordelingskader Bouwen in Kleine Kernen

Leefbaarheid in de kleine kernen is een belangrijk onderwerp in de ruimtelijke visie Houten 2015. In deze visie wordt gesteld dat de gewenste leefbaarheid in de kleine kernen een passend woningbouwprogramma als vereiste heeft. Het 'Beoordelingskader Bouwen in Kleine Kernen' (2004) is een toetsingskader op grond waarvan de gemeente Houten verzoeken voor het oprichten van woningen in kleine kernen kan beoordelen.
 
Algemeen uitgangspunt is dat het karakter van de kleine kern behouden blijft. Bebouwing moet daarmee passen in de structuur en architectuur van het dorp. 't Goy karakteriseert zich door twee kernen. Deze kernen mogen niet aan elkaar groeien. Behoud van de openheid van het kasteelterrein (westelijke kern) en van de 'brink' en de sportvelden (oostelijke kern) zijn voorwaarde. Belangrijke randvoorwaarde bij een plan is dat de ruimtelijke kwaliteit op een transformatie- of inbreidingsplek verbetert of gehandhaafd blijft.
 
Transformatie naar wonen of andere bedrijvigheid is alleen mogelijk mits dit past binnen provinciale beleidskaders. Nieuwe bedrijvigheid moet van een lichtere categorie zijn, minder milieubelasting en minder mobiliteit genereren dan de huidige situatie.
 
Betekenis voor het bestemmingsplan
De huidige locatie van het timmer- en onderhoudsbedrijf is gelegen in de kern 't Goy. De geplande transformatie van bedrijvigheid naar wonen zal, door het volledig verdwijnen van de bedrijvigheid, leiden tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast is in hoofdstuk 3.2 reeds aangegeven dat het plan passend is binnen de provinciale beleidskaders.

3.3.3 Landschapsbeleidsplan

De gemeente Houten heeft in september 2002 het Landschapsbeleidsplan herzien. In dit plan wordt per deelgebied een visie geformuleerd die specifiek ingaat op punten die voor dat gebied van toepassing zijn, aan de hand van de invalshoeken esthetisch, economisch en ecologisch.
Het beleidsplan verdeelt het totale grondgebied van de gemeente Houten in een aantal deelgebieden. Voor alle deelgebieden geldt de visie dat natuurvriendelijke oevers, agrarisch natuurbeheer, vrijwillig landschapsbeheer, de aanleg en onderhoud van streekeigen erfbeplanting gestimuleerd en versterkt moet worden.
 
Planspecifiek
Het plangebied is gelegen in deelgebied 't Goy. In dit deelgebied gaat het met name om het handhaven en versterken van de ruimtelijke kleinschalige karakteristieken van de oeverwal, met name boomgaarden, (lint)bebouwing en landgoed Wickenburg. Ook speelt het stimuleren van de aanleg van kleine landschapselementen een belangrijke rol. Verder is de visie met name gericht op berm- en akkerrandenbeheer, het stimuleren van de combinatie landbouw en recreatie, zoals het openstellen van boomgaarden, aanbieden van streekeigen producten en kamperen bij de boer.
 
De voorgenomen ontwikkelingen doe geen afbreuk aan de karakteristieken van het gebied. Er zal daarentegen sprake zijn van een versterking van de (lint)bebouwing doordat de bedrijfsactiviteiten in het lint worden beëindigd.

3.3.4 Notitie Beroep en Bedrijf aan huis

De Notitie Beroep en Bedrijf aan Huis (vastgesteld op 1 mei 2012) fungeert als toetsingskader voor vergunningaanvragen die betrekking hebben op beroep of bedrijf aan huis. Dit toetsingskader wordt verwerkt in alle nieuw op te stellen bestemmingsplannen. 
 
Onder een beroep of bedrijf aan huis wordt het volgende verstaan: 'een beroep of bedrijf, waarop de Wet Milieubeheer niet van toepassing is, dat in een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie verenigbaar is'. Hieronder wordt in ieder geval niet verstaan het voeren van een:
  • horecabedrijf, met uitzondering van een bed en breakfast
  • prostitutiebedrijf, en
  • detailhandelsvestiging, met uitzondering van een webwinkel, waarbij de levering elders plaatsvindt waarbij niet afgehaald en ter plaatse betaald wordt en ondergeschikte beroepsgerelateerde detailhandel (verkoop gelijktijdig bij bijvoorbeeld behandeling).
Uitzonderingen op de definitie worden gevormd door tandartspraktijken, muzieklespraktijken en cateringsbedrijven. Deze bedrijven vallen wel onder de Wet Milieubeheer (meldingsplicht) maar worden niet uitgesloten als beroep of bedrijf aan huis. Daarnaast wordt uitzondering gemaakt ten behoeve van gastouder- en kinderopvang. Opvang van kinderen aan huis, ook als dit niet het eigen woonhuis is, is toegestaan.  
 
Nadere voorwaarden
De gemeente Houten heeft middels de notitie nadere voorwaarden gesteld:
  • de beoefenaar van het beroep of bedrijf aan huis moet op dat adres in de gemeentelijke basis administratie (GBA) zijn ingeschreven;
  • er mag maximaal gebruik worden gemaakt van 1/3 van het vloeroppervlak van de woning (incl. maximaal te realiseren aangebouwde bouwwerken) tot een maximum van 100 m2;
  • uitoefening vanuit een vrijstaand bijbehorend bouwwerk is, behalve bij kinderopvang, niet mogelijk;
  • in verband met mogelijke overlast kan enkel per afwijking medewerking worden gegeven aan situaties waarbij meer dan drie personen in de woning werkzaam zijn;
  • uitoefening mag geen waarneembaar nadelige invloed hebben op de verkeerssituatie (verkeersbewegingen en parkeerdruk) ter plaatse;
  • reclame- en naamborden moet voldoen de bepalingen in het bestemmingsplan voor wat betreft bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
Planspecifiek
Het bestemmingsplan zal regels bevatten voor beroep en bedrijf aan huis, waarbij wordt aangesloten op bovenstaande notitie.

3.3.5 Geldend bestemmingsplan

Ter plaatse van zowel het Groenedijkje 5 als de Beusichemseweg 30 geldt de artikel 30 herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied'. Deze herziening is op 19 februari 2008 vastgesteld door de gemeenteraad van Houten en op 21 oktober 2008 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. 
 
Groenedijkje 5
Op de volgende afbeelding is een uitsnede van de verbeelding van het geldende bestemmingsplan ter plaatse van het Groenedijkje 5 weergegeven.
 
Verbeelding geldend bestemmingsplan
 
Volgens de verbeelding geldt voor de gronden van het plangebied de bestemming 'dorpsgebied'. Daarnaast heeft het plangebied de aanduiding 'bedrijven'. Gronden met deze bestemming en deze aanduiding zijn in hoofdzaak bestemd voor wonen en niet-agrarische bedrijven, uitsluitend voorzover de gronden op de plankaart zijn aangegeven met 'bedrijven'. 
 
Gekeken naar de plannen voor de locatie is wonen slechts mogelijk indien gekoppeld aan een bedrijf. Doordat de bedrijfsbestemming op deze locatie geheel verdwijnt zal de woning omgezet moeten worden in een volwaardige burgerwoning. Derhalve wordt voorliggend bestemmingsplan voor de locatie opgesteld.
  
Beusichemseweg 30
Op de volgende afbeelding is een uitsnede van de verbeelding van het geldende bestemmingsplan ter plaatse van de Beusichemseweg 30 weergegeven.
 
Verbeelding geldend bestemmingsplan ter plaatse van Beusichemseweg 30
 
Volgens de verbeelding geldt voor de gronden van het plangebied de bestemming 'landelijk gebied 1'. Daarnaast zijn de aanduidingen 'agrarische nevenactiviteit' (een agrarische activiteit die binnen de bestemming 'wonen' mag worden uitgeoefend, mits de activiteit ondergeschikt blijft aan deze bestemming) en 'wonen' voor de locatie opgenomen. Gronden met deze bestemming zijn in hoofdzaak bestemd voor uitoefening van het agrarisch bedrijf en behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden.  
 
Gekeken naar de plannen voor de locatie is een timmer- en onderhoudsbedrijf op de locatie niet mogelijk. Derhalve wordt voorliggend bestemmingsplan voor de locatie opgesteld.