Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Verplaatsing Timmer- en onderhoudsbedrijf van Dort
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0321.0370BPBVERPLVDORT-VOOR

2.2 Toekomstige situatie

Groenedijkje 5
Op het huidige perceel van het timmer- en onderhoudsbedrijf wil initiatiefnemer bedrijfsbebouwing slopen. Daarnaast wil hij de bedrijfswoning omzetten in een burgerwoning. De bedrijfsbestemming komt in zijn geheel te vervallen. Met het wegvallen van de bedrijfsbestemming zal er een afname zijn van het aantal verkeersbewegingen. Dit komt ten goede aan het woongenot en de verkeersveiligheid van de kleine woonenclave. Het perceel en bebouwing wordt verkocht. De middelen welke hiermee vrij komen worden ingezet voor de restauratie van de bebouwing aan de Beusichemseweg 30.
  
Beusichemseweg 30
Op de nieuwe locatie van het timmer- en onderhoudsbedrijf zal de woonboerderij, het bakhuis en de berging behouden blijven. Deze bebouwing is van monumentaal belang en dient vanuit dat oogpunt behouden te blijven. Om het behoud ook daadwerkelijk mogelijk te maken is een nieuwe functie wenselijk, behoud door ontwikkeling. De overige, niet monumentale of karakteristieke bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. In plaats daarvan zal een nieuwe bedrijfshal van ca. 420 m2 worden gebouwd. De nieuwe bedrijfshal wordt ten oosten van de bestaande bebouwing gesitueerd. Hiermee wordt het ensemble van de monumentale en karakteristieke bebouwing nog eens extra benadrukt.
 
Naast het realiseren van de bedrijfshal willen initiatiefnemers van de bestaande woonboerderij twee bedrijfswoningen maken. Tevens zal het voormalige bakhuis getransformeerd worden naar een bedrijfswoonhuis. Met de transformatie van de woonboerderij en het bakhuis naar een bedrijfswoonfunctie is het mogelijk het oorspronkelijke karakterisieke wel samenhangen met de oorspronkelijke woonfuncties zoveel als mogelijk te bewaren. Daarnaast hebben de drie eigenaren, Van Dort sr. en zijn twee zoons, op deze wijze op locatie een woonverblijf.
 
De realisatie van de drie bedrijfswoning is tevens noodzakelijk om het plan financieel haalbaar te maken. Zowel de restauratiekosten als de afschrijving van resterende boekwaarde van bedrijfsopstallen die op de voormalige locatie worden gesaneerd worden op deze wijze deels gecompenseerd. Voor de financiele haalbaarheid is het tevens noodzakelijk dat de bestaande woning, na omzetting van de bestemming, verkocht wordt.
 
Met het toekennen van de nieuwe bedrijfsfuncties aan het perceel en de bebouwing is een financiële drager gevonden om de monumentale en karakteristieke bebouwing in ere te herstellen. De nieuwe bedrijfsloods wordt zo gesitueerd en vormgegeven dat er een nieuw ensemble ontstaat waarbij kenbaar is dat de nieuwe loods een toevoeging is aan het oorspronkelijke ensemble.
 
Het totaal oppervlak aan bebouwing zal in de toekomstige situatie 1.245 m2 bedragen. Wanneer de sloop en nieuwbouw voor beide locaties beschouwd wordt is er per saldo een afname van circa 200 m2 aan bedrijfsbebouwing. Dit is aan te merken als een ruimtelijke verbetering.
 
Op de volgende afbeelding is een mogelijke invulling van de nieuwe situatie weergegeven.  
 
Toekomstige situatie Beusichemseweg 30
  
Landschappelijke inpassing
De boerderij Looyendaal stamt vermoedelijk uit de vroeg 19e eeuw en staat op een plek waar zeker al sinds het begin van de 17e eeuw bebouwing stond. Looyendaal beslaat een L-vormige plattegrond. Het woonhuis, dat in 1900 opnieuw is opgetrokken, ligt onder een pannendak met wolfseinden. In de voorgevel zijn vier schuifvensters met luiken aangebracht. Opvallend is het risalerende gedeelte van de rechtergevel ter hoogte van de voormalige kaaskamer. In 1938 is het woonhuis vergroot ten koste van het achterhuis. Uit deze tijd stamt ook de bepleistering van de zijgevels. Het achterhuis met zijn halfronde gietijzeren stalraampjes ligt onder een rieten kap.
 
De monumentale boerderij vormt samen met de bijgebouwen een karakteristieke bebouwingsenclave. Aan weerszijden van de Beusichemseweg komen dergelijke monumentale bebouwingsenclaves voor. Het woonhuis heeft doorgaans een prominente plek op de kavel en de bedrijfsbebouwing staat achter de voorgevelrooilijn van het woonhuis. De kavels kenmerken zich tevens door een groene omranding.
 
Het bebouwingsvoorstel past goed in het bestaande landschap omdat de opzet van het bestaande agrarische bebouwingscluster gehandhaafd blijft. De nieuwe bedrijfshal is dusdanig gesitueerd dat de monumentale woonboerderij haar prominente plek op het perceel behoudt en het agrarische karakter gewaarborgd blijft. Ook de groene omzooming van het perceel past in de karakteristiek van de agrarische bebouwingscluster in het gebied.