Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Verplaatsing Timmer- en onderhoudsbedrijf van Dort
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0321.0370BPBVERPLVDORT-VOOR

Artikel 6 Wonen – Vrijstaand

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Wonen - Vrijstaand’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. Wonen, uitsluitend in de vorm van vrijstaande hoofdgebouwen;
 2. Beroepen en bedrijven aan huis;
 3. Tuinen, erven en verhardingen;
 4. Parkeervoorzieningen.

6.2 Bouwregels

6.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
 1. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
 2. De rooilijn mag uitsluitend worden overschreden met een erker, balkon of luifel.
 3. De voorgevel moet worden gesitueerd in de rooilijn dan wel op een afstand van niet meer dan 2 m daarachter.
 4. Het aantal wooneenheden mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’.
 5. De goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte'.
 6. De inhoud van een woning mag niet meer bedragen dan 600 m3, dan wel de bestaande inhoud indien deze meer bedraagt dan 600 m3; 
 7. De afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrenzen bij vrijstaande hoofdgebouwen mag aan beide zijden niet minder bedragen dan 3 m.

6.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
 1. Bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.
 2. Bijbehorende bouwwerken dienen op een afstand van ten minste 1 m achter de voorgevelrooilijn te worden gebouwd.
 3. De oppervlakte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bouwperceel buiten het bouwvlak, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte van aan- en bijbehorende bouwwerken niet meer mag bedragen dan 50 m².
 4. De goothooge van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3.2 m.
 5. De bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6 m.

6.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
 1. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m, met uitzondering van erfafscheidingen waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 m.
 2. Carports dienen op een afstand van ten minste 1,5 m achter de voorgevelrooilijn te worden gebouwd.

6.3 Specifieke gebruiksregels

6.3.1 Beroepen en bedrijven aan huis

Binnen de bestemming ‘Wonen - vrijstaand' is de uitoefening van beroepen en bedrijven aan huis toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:  
 1. De woonfunctie zal in overwegende mate behouden moeten blijven, met dien verstande dat uitsluitend minder dan 1/3 van het woonoppervlak, met een maximum van 100 m2, met inbegrip van de maximaal te realiseren aangebouwde bijbehorende bouwwerken, gebruikt mag worden;
 2. Het gebruik mag niet plaatsvinden in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk;
 3. Detailhandel is niet toegestaan met uitzondering van:
  1. behandeling gerelateerde producten gelijktijdig bij een behandeling;
  2. webwinkels, waarbij de goederen niet ter plaatse worden opgehaald en met een maximale oppervlakte van 20 m2 aan opslag en distributie van de te verhandelen goederen.
 4. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
 5. Ieder beroep of bedrijf aan huis dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving;
 6. Ieder beroep of bedrijf aan huis dient uitgeoefend te worden door één bewoner zelf en maximaal één personeelslid
 7. Er zijn maximaal twee beroepen en/of bedrijven aan huis toegestaan per woning.