Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Verplaatsing Timmer- en onderhoudsbedrijf van Dort
Status: voorontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0321.0370BPBVERPLVDORT-VOOR

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. Een timmer- en onderhoudsbedrijf (SBI-code 45);
met daaraan ondergeschikt:
 1. Groenvoorzieningen;
 2. Nutsvoorzieningen
 3. Parkeren;
 4. Water;
 5. Verhardingen;
met de daarbij behorende tuinen, erven en additionele voorzieningen.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:
 1. De gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 2. Voorzover de gebouwen en overkappingen niet in de perceelsgrens worden gebouwd, dient de afstand tot de perceelsgrens ten minste 3.00 m te bedragen;
 3. Zelfstandig wonen, al dan niet in combinatie met beroep/bedrijf aan huis, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' op de verbeelding;
 4. Het aantal bedrijfswoningen mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden';
 5. De inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 600 m3, dan wel de bestaande inhoud van het hoofdgebouw indien deze meer is;
 6. Het maximaal toelaatbaar oppervlak aan gebouwen en overkappingen mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwd oppervlak';
 7. De onderlinge afstand van niet-aaneengebouwde gebouwen op hetzelfde bouwperceel dient ten minste 6.00 meter te bedragen;
 8. De goothoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte'.
 9. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte'.
 

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
 1. De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3.00 meter bedragen, met dien verstande dat:
  1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2.00 meter bedragen;
  2. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1.00 meter mag bedragen.

4.3 Specifieke gebruiksregels

4.3.1 Beroepen en bedrijven aan huis

Voor de uitoefening van beroepen en bedrijven aan huis gelden de volgende regels:
 1. De woonfunctie zal in overwegende mate behouden moeten blijven, met dien verstande dat uitsluitend minder dan 1/3 van het woonoppervlak, met een maximum van 100 m2, met inbegrip van de maximaal te realiseren aangebouwde bijbehorende bouwwerken, gebruikt mag worden;
 2. Het gebruik mag niet plaatsvinden in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk;
 3. Detailhandel is niet toegestaan met uitzondering van:
  1. behandeling gerelateerde producten gelijktijdig bij een behandeling;
  2. webwinkels, waarbij de goederen niet ter plaatse worden opgehaald en met een maximale oppervlakte van 20 m2 aan opslag en distributie van de te verhandelen goederen.
 4. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
 5. Ieder beroep of bedrijf aan huis dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving;
 6. Ieder beroep of bedrijf aan huis dient uitgeoefend te worden door één bewoner zelf en maximaal één personeelslid
 7. Er zijn maximaal twee beroepen en/of bedrijven aan huis toegestaan per woning.