direct naar inhoud van Artikel 4 Gemengd
Plan: Loerik VI - Het Spoor
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0200BPHETSPOOR-ONTW

Artikel 4 Gemengd

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangegeven gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantooractiviteiten;
 • b. maatschappelijke activiteiten;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. verkeer en verblijf;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. horeca-activiteiten ondergeschikt en ondersteunend aan de sub a. en b. genoemde activiteiten voor zover deze behoren tot de categorie 4 van de van deze regels deel uitmakende 'Staat van Horeca-activiteiten'.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. bouwen is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' dient de gevel van het hoofdgebouw tenminste 80% van de bouwgrens van het betreffende bouwperceel te beslaan;
 • c. de minimum bouwhoogte bedraagt ten minste de in de verbeelding aangegeven hoogtemaat;
 • d. de maximum bouwhoogte bedraagt ten hoogste de in de verbeelding aangegeven hoogtemaat;
 • e. gebouwen worden afgedekt met platte daken;
 • f. indien binnen een bouwvlak meerdere vrijstaande hoofdgebouwen worden gebouwd, geldt tussen die gebouwen een minimum afstand tot de zijdelingse perceelsgrens van 3 m.

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

- de bouwhoogte bedraagt ten hoogste:

-   afscheidingen grenzend aan openbaar gebied   1 m  
-   overige afscheidingen   2 m  
-   overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde   4 m  

4.3 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

4.3.1 parkeren op eigen terrein

Op een bouwperceel moet parkeergelegenheid aanwezig zijn voor minimaal 2,3 parkeerplaats per 100 m2 beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlak.

4.4 Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.3.1:

 • a. indien het voldoen aan die bepaling door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; en
 • b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeerruimte wordt voorzien.