direct naar inhoud van 5.2 Enkelbestemmingen
Plan: Loerik III Noord
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0320LOERIK3NRD-VOOR

5.2 Enkelbestemmingen

De juridisch bindende onderdelen van het bestemmingsplan worden gevormd door de verbeelding in combinatie met de regels. Dit deel van de toelichting beoogt een beschrijving te geven van de wijze waarop de plannen voor het plangebied zijn vertaald in de verbeelding en regels. Hierbij wordt de opzet van de regels gevolgd.

Ten aanzien van de opgenomen bestemmingen kan het volgende worden opgemerkt:

In artikel 1 Begrippen en artikel 2 Wijze van meten zijn defenities bepaald en geeft uitleg hoe in het plan genoemde maten en afmetingen worden bepaald.

De bestemming "Groen" (artikel 3) heeft betrekking op de oostelijk gelegen strook tussen aan de westzijde de weg Het Spoor en aan de oostzijde het naastgelegen woongebied. Deze strook kan worden aangemerkt als structureel groen en is daarom als zodanig bestemd.

De bestemming "Verkeer" (artikel 4) is opgenomen voor de bestaande weg Het Spoor aan de oostzijde van het beoogde woongebied. Daarnaast is voor (doorgaande) fietspaden en voor de parkeervoorzieningen aan de westkant de bestemming "Verkeer" opgenomen.

In een strook langs de bestaande spoorlijn zijn geluidwerende voorzieningen beoogd. Voor een strook waar dit geldt, is de bestemming "Verkeer - Railverkeer" (artikel 5) opgenomen.

De bestemming "Wonen - Uit te werken" (artikel 6) is de belangrijkste bestemming binnen het plangebied. Aan de uit te werken bestemming zijn uitwerkingsregels gekoppeld met betrekking tot maximale goot- en bouwhoogte, woningdichtheid, parkeerplaatsen en bijgebouwen. Hierin is bepaald dat, naast de woonfunctie, beroep en bedrijf aan huis is toegestaan. De omschrijving van de beroepen en bedrijven aan huis en de omvang van de activiteiten zijn opgenomen conform het gemeentelijke beleid.

Artikel 7 t/m 10 zijn algemene regels opgenomen ten aanzien van bestaande maten, ondergronds bouwen en algemene afwijkings- en wijzigingsregels.

In artikel 11, 12 en 13 zijn tot slot de in het Besluit ruimtelijke ordening voorgeschreven standaardregels voor het Overgangsrecht bouwen en gebruik en de naamgeving van het plan opgenomen.