direct naar inhoud van 4.4 Water
Plan: Loerik III Noord
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0320LOERIK3NRD-VOOR

4.4 Water

In 2001 hebben het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de 'Startovereenkomst waterbeleid 21e eeuw' (WB'21)' ondertekend met als doel het verkrijgen van een duurzaam watersysteem. Onderdeel van het nieuwe waterbeleid is de 'watertoets': de check van ruimtelijke plannen aan de gevolgen voor het watersysteem. Initiatiefnemers van ruimtelijke plannen dienen de waterbeheerder in een vroegtijdig stadium te betrekken bij het planvormingsproces. Deze waterbeheerder brengt vervolgens een 'wateradvies' uit. Het Hoogheemraadschap 'De Stichtse Rijnlanden' hanteert als uitgangspunt voor bouwplannen het zogenaamde 'standstill-beginsel'. Dit beginsel houdt in dat ruimtelijke plannen geen verslechtering van de waterhuishouding tot gevolg mogen hebben.

In de situatie, die hier aan de orde is, is sprake van een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan, waarin de huidige planologisch mogelijkheden worden overgenomen. Met een uit te werken bestemming worden woningen mogelijk gemaakt, met een maximum van 40 woningen per hectare. De precieze locatie en grootte van de woningen zijn hierin verder uit te werken.

Bij de ruimtelijke ontwikkeling mag de waterhuishoudkundige situatie niet verslechteren. Dit houdt in dat toename van het verharde oppervlak en/of dempingen binnen het gebied dient te worden gecompenseerd. Van belang is om bij de ontwikkeling diffuse verontreinigingen te voorkomen door het gebruik van duurzame, niet-uitloogbare materialen (geen zink, lood, koper en PAK's-houdende materialen), zowel gedurende de bouw- als de gebruiksfase. De waterhuishouding kan daarnaast worden verbeterd door het afkoppelen van schoon verhard oppervlak, hiermee wordt voorkomen dat schoon hemelwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Op 12 maart 2012 zijn verder afspraken tussen de gemeente en het waterschap vastgelegd met betrekking tot de waterhuishouding bij kleine ontwikkelingslocaties in Houten Zuid. Deze afspraken dienen als lokaal waterbeleid gehanteerd te worden.

Voor dit plangebied is het de bedoeling de afvoer van het regenwater af te koppelen en aan te sluiten aan het infiltratieriool die parallel loopt aan de spoorbaan en de weg het Spoor naar het Carré van Castellum. Het vuilwater wordt geloosd op het bestaande gemengd stelsel. Hierdoor wordt verwacht dat de waterhuishouding goed functioneert conform het beleid van het waterschap.