direct naar inhoud van 4.1 Onderzoeken
Plan: Loerik III Noord
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0320LOERIK3NRD-VOOR

4.1 Onderzoeken

  Onderzoek   Conclusie   Bijlage  
Geluid   Verkenning geluidscontouren spoorweg en –verkeerslawaai, Goudappel, 2012   Er is sprake van een verhoogde geluidbelasting op de te realiseren woningen. De voorkeursgrenswaarde voor railverkeerslawaai wordt ruim overschreden. Bij uitwerking zijn maatregelen nodig om te voldoen aan de maximale vast te stellen hogere grenswaarden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. In geen geval wordt de uiterste grenswaarde overschreden, waardoor dit aspect de uitvoering van het plan niet in de weg staat.   1  
Verkeer     Gezien de beperkte omvang van de ontwikkeling en de huidige verkeersintensiteiten worden geen problemen ten aanzien van de verkeersafwikkeling verwacht. Daarnaast beschikt Houten of een uitgebreid fietsnetwerk.    
Parkeren   Rapportage ‘Ontwikkeling
autobezit en parkeernormen’, Goudappel 2010  
In het rapport wordt aanbevolen om de parkeernorm voor ontwikkeling buiten de Vijfwal te te hanteren. Aan deze parkeernorm kan worden voldaan.   3  
Bodem   Verkennend bodemonderzoek   Beschreven in paragraaf 4.2. Een verkennend onderzoek wordt op dit moment uitgevoerd. Als het ontwerpbestemmingsplan tervisie wordt gelegd, is dit onderzoek beschikbaar.    
Trillingen   Het plangebied is gelegen op korte afstand van de spoorlijn Utrecht – Geldermalsen. Het intensieve treinverkeer kan in de directe omgeving trillinghinder veroorzaken. Dit wordt met name veroorzaakt door het goederenvervoer. Bij de bouw van woningen moet hiermee rekening worden gehouden. Bij de verdere planuitwerking wordt dit onderwerp nader beschouwd.    
Luchtkwaliteit   Onderzoek naar luchtkwaliteit   Beschreven in paragraaf 4.3.    
Externe veiligheid   Externe veiligheid spoor Houten bestemmingsplannen Loerik en Pistoriusweg, AVIV, 2011   Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat alleen het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor een
relevante risicobron voor het bestemmingsplan Houten Loerik III Noord.
De realisatie van woningen in het plangebied is meegenomen in de risicoberekeningen die zijn uitgevoerd ten behoeve van de vaststelling van het Basisnet Spoor. Uit deze berekeningen blijkt dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt overschreden. Er is daarnaast geen sprake van een plaatsgebonden risicocontour voor de grenswaarde 10-6/jaar. Voorts is er voor het spoortraject door Houten geen plasbrandaandachtsgebied vastgesteld.  
2  
Water   Onderzoek naar water   Beschreven in paragraaf 4.4.    
Archeologie   Beleidskaart archeologie Houten   Het plangebied valt niet onder het paraplubestemmingsplan archeologie. Het plangebied kent een lage tot geen archeologische verwachtingswaarde. Dit betekent dat er geen archeologisch onderzoek behoeft te worden uitgevoerd.
Eventuele vondsten gedaan tijdens werkzaamheden, vallen wel onder de meldingsplicht zoals vastgelegd in artikel 53 van de Monumentenwet 1988.  
 
Cultuurhistorie   In het plangebied of in de omgeving zijn geen relevante cultuurhistorische waarden aanwezig.  
Ecologie   Quick scan flora en fauna 2012   In het gebied is slechts extensief gemaaid gras aanwezig. Er zijn geen sloten, begroeiing, bomen of gebouwen die moeten worden gedempt, gekapt of gesloopt. De verwachting is dat er geen natuurwaarden aanwezig zijn. Wel zal er bij uitvoering van werkzaamheden gewerkt worden volgens het protocol van gemeenten. De flora- en faunawet staat de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg.    
Milieuzonering   Het enige bedrijf dat in de directe omgeving aanwezig is, is kantoor 'Het Spoor'. De afstand tot de uit te werken woonbestemming bedraagt circa 30 m. Gezien deze afstand en het feit dat er op een kleine afstand reeds woningen aanwezig zijn, is er geen hinder te verwachten.    
Leidingen   In of in de omgeving van het plangebied zijn geen planologisch relevante leidingen aanwezig.    
(Plan)MER   Een (plan)MER is niet noodzakelijk, zie paragraaf 4.5.