direct naar inhoud van Artikel 6 Wonen - Uit te werken
Plan: Loerik III Noord
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0320LOERIK3NRD-VOOR

Artikel 6 Wonen - Uit te werken

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Uit te werken' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen al dan niet in combinatie met beroep en bedrijf aan huis;
 • b. groen- en speelvoorzieningen;
 • c. nutsvoorzieningen;
 • d. verkeer en verblijf, waaronder parkeren;
 • e. water;
 • f. alle overige voorzieningen die functioneel tot een woongebied behoren.

6.2 Uitwerkingsregels

Burgemeester en wethouders werken het plan uit met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6, lid 1, sub b van de Wet ruimtelijke ordening en met inachtneming de volgende uitwerkingsregels:

6.2.1 Wonen
 • a. de goothoogte van hoofdgebouwen binnen de bestemming woongebied mag ten hoogste 20 m bedragen;
 • a. de bouwhoogte van hoofdgebouwen binnen de bestemming woongebied mag ten hoogste 24 m bedragen;
 • b. de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 50% van de oppervlakte van het bouwperceel buiten het bouwvlak, met een maximum van 50 m²;
 • c. de goot- en de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bedragen maximaal 3,2, respectievelijk 6 m;
 • d. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 m bedragen, met uitzondering van erfafscheidingen van welke de bouwhoogte maximaal 2,1 m bedraagt;
 • e. de gemiddelde woningdichtheid bedraagt ten minste 25 woningen per ha en ten hoogste 40 woningen per ha;
 • f. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bij woningen, waaronder tevens begrepen carports en overkappingen, mag per woning ten hoogste bedragen 50 m2, met een goothoogte van maximaal 3 m, mits een bouwperceel naast en achter de woning gelegen voor ten hoogste 1/3 gedeelte bebouwd wordt;
 • g. in afwijking van het hiervoor bepaalde mag, ten behoeve van lichamelijk gehandicapten, het totale oppervlak aan bijbehorende bouwwerken per woning, buiten het bebouwingsvlak, ten hoogste 100 m2 bedragen, mits een bouwperceel, voor zover gelegen naast en achter de woning voor ten hoogste 1/3 bebouwd wordt;
 • h. in afwijking van het bepaalde onder f. mogen woningen en bijbehorende bouwwerken worden gebouwd en gebruikt voor beroep en bedrijf aan huis, waarbij geldt dat:
  • 1. de woonfunctie zal in overwegende mate behouden moeten blijven, met dien verstande dat uitsluitend minder dan 1/3 van het woonoppervlak, met een maximum van 100 m2, met inbegrip van de maximaal te realiseren aangebouwde bijbehorende bouwwerken, gebruikt mag worden;
  • 2. het gebruik mag niet plaatsvinden in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk, met uitzondering van kleinschalige kinderopvang;
  • 3. detailhandel is niet toegestaan met uitzondering van:
   • behandeling gerelateerde producten gelijktijdig bij een behandeling;
   • webwinkels, waarbij de goederen niet ter plaatse worden opgehaald en met een maximale oppervlakte van 20 m2 aan opslag en distributie van de te verhandelen goederen;
  • 4. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
  • 5. ieder beroep of bedrijf aan huis dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving;
  • 6. ieder beroep of bedrijf aan huis dient uitgeoefend te worden door één bewoner zelf en maximaal één personeelslid;
  • 7. er zijn maximaal twee beroepen en/of bedrijven aan huis toegestaan per woning.

6.2.2 Verkeer en parkeren
 • a. voldaan dient te worden aan een parkeernorm van:
bejaardenwoning   0,8  
seniorenwoning   1,2  
huur (laag)   1,3  
huur (hoog) en koop (laag)   1,5  
koop (midden)   1,7  
koop (duur)   1,9  

in deze normen is rekening gehouden met reserveparkeerruimte van 0,2 parkeerplaats.

6.2.3 Groen
 • a. kleinere speelterreinen moeten zoveel mogelijk worden gesitueerd in de nabijheid van langzaam verkeersroutes;
 • b. de hoogte van bebouwing ten behoeve van de groendoeleinden in de vorm van onder meer speelvoorzieningen mag ten hoogste 3 m bedragen.

6.2.4 Ondergronds bouwen
 • a. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen een op te nemen bouwvlak;
 • b. het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan het toegestane oppervlak aan bouwwerken boven peil, vermeerderd met 15 m²;
 • c. de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 4 m onder peil;
 • d. bij het berekenen van de geldende bebouwingspercentages, of van het in deze regels maximaal te bebouwen oppervlak, wordt de oppervlakte van ondergrondse gebouwen mede in aanmerking genomen.

6.3 Bouwregels

Op de tot 'Wonen - Uit te werken' bestemde gronden mag slechts worden gebouwd in overeenstemming met een in werking getreden uitwerkingsplan en met inachtneming van de in dat plan opgenomen regels, met dien verstande dat burgemeester en wethouders kunnen toestaan dat gebouwd mag worden voordat een zodanig plan rechtskracht heeft verkregen, indien de op te richten bouwwerken overeenstemmen met dan wel op verantwoorde wijze kunnen worden ingepast in een reeds uitgewerkt plan of een daarvoor gemaakt ontwerp.