direct naar inhoud van Artikel 3 Groen
Plan: Loerik III Noord
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0320LOERIK3NRD-VOOR

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. speelvoorzieningen;
 • c. verkeer en verblijf, waaronder parkeren, in de vorm van voet- en fietspaden, kunstwerken en straatmeubilair;
 • d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

3.2 Bouwregels

Uitsluitend de volgende bouwwerken zijn toegestaan:

 • a. terreinafscheidingen tot een maximale bouwhoogte van 1 m;
 • b. lichtmasten tot een maximale hoogte van 10 m;
 • c. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een maximale bouwhoogte van 5 m.

3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om nadere eisen te stellen met betrekking tot de situering en/of afmetingen van bebouwing, indien dit noodzakelijk is in verband met:

 • a. een goede stedenbouwkundige en/of landschappelijke inpassing;
 • b. een goede verkeerskundige inpassing;
 • c. een goede inpassing van de cultuurhistorische waarden;
 • d. een goede hydrologische inpassing;
 • e. een goede sociale veiligheid;
 • f. een goede brandveiligheid en rampenbestrijding.