direct naar inhoud van Artikel 5 Verkeer - Wegverkeer
Plan: Doornkade
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0060BPDoornkade-onhr

Artikel 5 Verkeer - Wegverkeer

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Wegverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie;
 • b. buurtontsluitingswegen;
 • c. een duiker;
 • d. voet- en rijwielpaden;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen, waaronder bermen en beplanting;
 • g. straatmeubiliair;
 • h. kunstwerken;
 • i. voorzieningen van algemeen nut;
 • j. waterlopen en waterpartijen;
 • k. en veiligheidszone lpg, uitsluitend ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'veiligheidszone lpg' op de verbeelding.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. op of in deze gronden mogen gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut worden gebouwd;
 • b. de maximale bouwhoogte bedraagt 2.5 meter;
 • c. de maximale oppervlakte van een gebouw mag hoogstens 30 m² bedragen, indien de bouwwerken een grotere oppervlakte hebben dan 16 m² worden de eigenaren en gebruikers van aangrenzende en nabijgelegen percelen in de gelegenheid gesteld hun bezwaren tegen het voornemen kenbaar te maken, hiertegen staat voor de bedoelde eigenaren en gebruikers beroep open binnen veertien dagen na dagtekening van verzending van kennisgeving;.

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de maximale bouwhoogte van een overkapping 3 meter;
 • b. de maximale oppervlakte per overkapping bedraagt 30 m²;
 • c. de maximale bouwhoogte van lichtmasten, bewegwijzering en verkeersregulering maximaal 12 meter bedragen;
 • d. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 5 meter.

5.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.