direct naar inhoud van 5.4 Algemene regels
Plan: Bestemmingsplan Het Rondeel - De Meerpaal
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR

5.4 Algemene regels

Dit hoofdstuk regelt de volgende onderwerpen:

Artikel 14 Anti-dubbeltelregel

Dit artikel bepaalt dat gronden niet tweemaal voor een omgevingsvergunning voor het bouwen in aanmerking kunnen komen.

Artikel 15 Algemene bouwregels

In dit artikel is geregeld dat wanneer bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen meer bedragen dan in de bestemmingsregels (hoofdstuk 2) is voorgeschreven, deze afwijking als ten hoogste toelaatbaar mogen worden aangehouden.

Artikel 16 Algemene gebruiksregels

Artikel 16 stelt dat de vestiging van prostitutiebedrijven strijdig is met alle bestemmingregels in het gebied. Afwijking is mogelijk voor de vestiging van één prostitutiebedrijf onder de voorwaarden die in dit artikel zijn aangegeven.

Artikel 17 Algemene aanduidingsregels

In dit artikel zijn met de gebiedsaanduidingen 'veiligheidszone 1' en 'veiligheidszone 2' de risicovolle activiteiten toegestaan die bij het LPG-station horen. Hiermee worden de rechten van het bedrijf beschermd en wordt voorkomen dat er risicovolle situaties ontstaan.

Artikel 18 Algemene afwijkingsregels

Deze afwijkingsregels gelden voor alle bestemmingen en zijn daarom in het hoofdstuk algemene regels opgenomen. Het artikel maakt het bijvoorbeeld mogelijk via een binnenplanse procedure af te wijken van maatvoeringseisen.

Artikel 19 Algemene wijzigingsregels

In dit artikel is bepaald in welke gevallen burgemeester en wethouders bevoegd zijn in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen, bijvoorbeeld ten behoeve van het overschrijden van bestemmingsgrenzen en het wijzigen van de lijst van bedrijfsactiviteiten.