direct naar inhoud van 5.3 Bestemmingsregels
Plan: Bestemmingsplan Het Rondeel - De Meerpaal
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR

5.3 Bestemmingsregels

Dit hoofdstuk bestaat uit een beschrijving van de bestemmingen. Deze kennen per bestemming globaal de volgende opzet:

  • bestemmingsomschrijving (in ieder geval);
  • bouwregels (in ieder geval);
  • afwijken van de bouwregels (indien van toepassing);
  • specifieke gebruiksregels (indien van toepassing);
  • afwijken van de gebruiksregels (indien van toepassing);
  • omgevingsvergunning voor werken of werkzaamheden (indien van toepassing).


De volgende bestemmingen komen voor in dit bestemmingsplan:

Artikel 3 Bedrijventerrein

In de bestemming bedrijventerrein is het hoofdkarakter van dit gebied verwoord. De bestemmingsomschrijving van de bestemming geeft aan dat met name handels- en bedrijfsactiviteiten zijn toegelaten. Perifere detailhandel is direct toegestaan. Grootschalige detailhandel alleen onder voorwaarden via een binnenplanse afwijking. Kantoorvestiging is alleen mogelijk als onderdeel van een bedrijf. Zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan. De omvang van de toelaatbare kantoren is evenwel beperkt tot ten hoogste 50% van het bedrijfsvloeroppervlak tot een algemeen maximum van 2000 m2 per bedrijf.

Gezien de ligging van het plangebied ten opzichte van de aangrenzende woonbebouwing, alsmede het soort bedrijvigheid waarnaar gestreefd wordt, zijn slechts bedrijven toegestaan die genoemd staan in de bijlage bij de voorschriften, Staat van Bedrijfsactiviteiten onder categorie 1 t/m 3.2 voor Het Rondeel en categorie 1 t/m 4.2 voor De Meerpaal. Naast de direct toegestane milieucategorieën is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen om bedrijven in een hogere categorie toe te laten, mits deze qua aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn aan de direct toegestane bedrijven.

Ondergeschikte detailhandel als nevenactiviteit van toegestane bedrijfsactiviteiten is mogelijk. De realisering van bedrijfswoningen is niet toegestaan. Ter plaatse van de aanduiding is een motorbrandstofverkooppunt toegestaan. Daarnaast zijn enkele horeca-voorzieningen specifiek bestemd.

Artikel 4 Groen

Deze bestemming is toegekend aan structuurbepalende groenelementen binnen het plangebied. Binnen de bestemming Groen mogen naast groenvoorzieningen ook water, speelvoorzieningen en fiets- en voetpaden gerealiseerd worden. Ook een fietstunnel en de bijbehorende tunnelbak zijn mogelijk. Ten behoeve van de bestemming worden uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan.

Artikel 5 Horeca - 1

De voor “Horeca - 1” aangewezen gronden zijn bestemd voor horeca-activiteiten voor zover deze behoren tot en met categorie 1a, 1b en 1c en categorie 4 (ondergeschikte horeca) van de van deze regels deel uitmakende “Staat van Horeca-activiteiten”. Deze bestemming betreft het Van der Valk Hotel. Aangezien het hotel ook vergaderingen faciliteert is aanvullend aan de genoemde categorieën 1a, 1b en 1c ook categorie 4 (o.a. vergaderzalen) toegestaan.

Artikel 6 Tuin - Voortuin

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen, erven en verhardingen, erkers, balkons of voordeurluifels behorende bij het hoofdgebouw in de aangrenzende bestemming, inritten ten behoeve van parkeren, en water en waterhuishoudkundige voorzieningen. Er mogen uitsluitend erkers, balkons en voordeurluifels behorende bij het hoofdgebouw en erfafscheidingen worden gebouwd.

Artikel 7 Verkeer - Wegverkeer

De gronden binnen de deze bestemming zijn bestemd voor verkeersafwikkeling, voet- en fietspaden en (openbare) parkeervoorzieningen. Ook zijn groenvoorzieningen en water toegestaan, evenals fietstunnel en bijbehorende tunnelbak.

Artikel 8 Water

Deze bestemming staat water, (ecologische) oevers en groenvoorzieningen toe. Alleen waterbouwkundige (bouw)werken zijn toegestaan, zoals duikers en bruggen.

Artikel 9 Wonen - Aaneengebouwd, Artikel 10 Wonen - Twee-aaneen en Artikel 11 Wonen - Vrijstaand

De gronden binnen zijn bestemd voor aaneengebouwde woningen (artikel 9), twee-aaneen gebouwde woningen (artikel 10) en vrijstaande woningen (artikel 11). Binnen de woonbestemmingen is de uitoefening van een aan huis verbonden beroep of bedrijf toegestaan. Ten behoeve van de bestemming zijn diverse bouwregels opgenomen. Waar de aanduiding 'kantoor' is opgenomen is tevens een kantoor en lichte bedrijvigheid toegestaan. Dit is overeenkomstig het vigerende bestemmingsplan.

Artikel 12 Waarde - Archeologie 2

De voor ‘Waarde – Archeologie 2’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de (potentiële) archeologische waarden van de gronden. De bestemming is gebaseerd op het gemeentelijk archeologiebeleid en het parapluplan archeologie. De dubbelbestemming is nog niet op de verbeelding opgenomen. Dit wordt in het ontwerpplan gedaan.

Artikel 13 Waarde - Archeologie 3

De voor ‘Waarde – Archeologie 3’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de (potentiële) archeologische waarden van de gronden. De bestemming is gebaseerd op het gemeentelijk archeologiebeleid en het parapluplan archeologie. De dubbelbestemming is nog niet op de verbeelding opgenomen. Dit wordt in het ontwerpplan gedaan.