direct naar inhoud van 4.8 Water
Plan: Bestemmingsplan Het Rondeel - De Meerpaal
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR

4.8 Water

Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Op grond van het waterschapsreglement is het waterschap belast met de taak van integraal waterbeheer binnen het beheersgebied, inclusief het stedelijk gebied. Deze taak omvat zowel de zorg voor het oppervlaktewater in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. De taken worden uitgevoerd overeenkomstig de in het waterhuishoudingsplan en integrale waterbeheersplannen vastgestelde doelstellingen. De gemeente zorgt in stedelijk gebied in het algemeen voor de afwatering. Ten tijde van de planvorming van Houten-Vinex, is in samenwerking met het HDSR een integraal waterplan gemaakt voor geheel Houten-Vinex en omgeving. Uit de reactie behorende bij het vooroverleg inzake dat plan bleek, dat de bebouwing die mogelijk gemaakt wordt door het nieuwe bestemmingsplan meer is dan waar bij het Waterplan Houten Vinex van uit is gegaan. Het plangebied van Het Rondeel - De Meerpaal is passend in het Waterplan. Een nieuw wateradvies van het HDSR wordt in dit geval niet noodzakelijk geacht.

Kaderrichtlijn Water

Een deel van de Houtensewetering welke onderdeel uitmaakt van het plangebied is in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water aangemerkt als 'waterlichaam'. De consequentie hiervan is dat de ecologische- en waterkwaliteit in ieder geval niet mogen verslechteren. Nieuwe en bestaande ruimtelijke functies mogen geen negatieve gevolgen hebben voor deze doelstelling.

Waterkering

In het plangebied liggen 'overige waterkeringen'. Het betreft:

  • de Wulfse weteringkade
  • de Oude Houtense wetering kaden
  • de Heemstedseweg kade en Houtenseweteringkade

In onderstaande afbeelding zijn de overige waterkeringen in het plangebied Het Rondeel - De Meerpaal weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0321.0270BPRDEEL-VOOR_0008.png"

Afbeelding 4.4: overige waterkeringen in het plangebied

Doel van de waterkering is veiligheid tegen overstroming en voorkomen van wateroverlast. De waterkering bestaat uit verschillende zones te weten:

  • 1. Waterstaatswerk;
  • 2. Beschermingszone.

Ad 1: Waterstaatswerk

Het 'waterstaatswerk' is 12 m breed en omvat de kade zelf en een kernzone achterland. In deze zone mag niet gebouwd worden volgens de Keur van het Hoogheemraadschap. Tenzij door middel van onderzoek is aangetoond dat er geen negatieve gevolgen ontstaan voor de waterkering. Een dergelijk onderzoek moet altijd in overleg met het Hoogheemraadschap worden gestart. De Keur heeft een directe werking.

Ad 2: Beschermingszone

Vanaf het 'waterstaatswerk' ligt een beschermingszone die 50 m breed is. In de waterstaatswerkzone en de beschermingszone zijn niet alle ontwikkelingen zonder meer toegestaan. Voort de ontwikkelingen in beide zones van waterkering is een Watervergunning nodig, voordat activiteiten worden uitgevoerd. De (beperkende) regels zijn opgenomen in de Keur.